Reglament llistat de perits informàtics titulars

Article 1. Objecte El present reglament regularà: Article 2. Definicions Dins del present reglament, es defineixen els següents termes: Article 3. De la labor del perit informàtic titular La labor del perit informàtic titular queda circumscrita al que es disposa en l’article 2.c) de la Llei 12/1986, d’1 d’abril, sobre regulació de l’atribucions professionals dels Arquitectes i Enginyers tècnics i […]

» Llegeix més

Reglament Comissió de Peritatge Informàtic

Article 1. Naturalesa i denominació En l’exercici dels fins i funcions atribuïts al COETIIB, la Comissió de Peritatge Informàtic es justifica baix tots i cadascun dels punts recollits en l’Article 7.- Fins del Col·legi, corresponent als Estatuts del COETIIB. Article 2. Fins i funcions La Comissió de Peritatge Informàtic té els següents fins i funcions: Procurar l’adequat exercici professional en l’àmbit del […]

» Llegeix més

Equiparació de nivell a l’MECES de les Enginyeries Tècniques en Informàtica.

El passat 24 d’abril de 2015 a Consell de Ministres es van aprovar resolucions que posen fi a el procediment d’equiparació, pel qual es reconeix la correspondència dels títols oficials d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes i Enginyeria en Informàtica a el corresponent nivell de el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior […]

» Llegeix més

Certificat de Sol·licitud de Correspondència a nivell MECES i EQF

Índex Quin és el nivell de correspondència del MECES? Com es pot acreditar el nivell de correspondència? Què és el certificat de correspondència? Per a què serveix el certificat de correspondència? Com se sol·licita? Com es poden resoldre problemes relacionats amb la recopilació de certificats? On pot trobar-se el nombre de l’Registre Nacional de Titulats Universitaris Oficials? Què és l’EQF? […]

» Llegeix més

CNC recomana limitar les funcions dels col·legis oficials

La Comissió Nacional de la Competència sol·licita que el funcionament dels col·legis professionals sigui limitat, en primer lloc, el TNC insta els Col·legis Professionals a revisar les seves normes internes de funcionament (Estatuts, Codis de Procediment, Reglament Intern i altres normes internes de funcionament) per adaptar-les al nou marc normatiu i evitar elements que puguin restringir la competència en els […]

» Llegeix més