Bases IV Concurs de Treballs Final de Grau 2022/23

Els Col·legis Oficials d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de les Illes Balears (COETIIB)  i  d’Enginyeria en Informàtica (COEIIB) amb la col·laboració de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes Balears, l’Associació Balear de Professors d’Informàtica de les Illes Balears i l’Associació Balear de Software, Internet i Noves Tecnologies (GSBIT) convoquen el

IV Concurs de Treballs Final de Grau 2022/23

dels estudis del Grau en Enginyeria en Informàtica de la UIB

patrocinat per l’empresa Juniper traveltech

per reconèixer i estimular l’enginy i la creació tècnica dels alumnes i per premiar els millors treballs que es presentin d’acord amb les següents bases:

Índex

Índex

Condicions de presentació

Documentació, terminis i lloc de presentació i subsanació

Premis

El jurat

Criterios de valoración

Veredicte del Jurat

Gestió dels premis i obligacions de les persones premiades

Normes complementàries

 

Condicions de presentació

 1. Condicions generals:
  1. L’autor/a del treball ha d’estar en possessió de la titulació de Grau en Enginyeria en Informàtica o estar en disposició d’obtenir-lo.
 2. Condicions específiques:
  1. El treball ha d’haver estat defensat pel seu autor oficialment en la Universitat de les Illes Balears en el curs acadèmic 2022/2023.
  2. Les candidatures presentades hauran de ser individuals, i cada participant només podrà presentar un projecte propi, i, en cap cas, de tercers.
  3. Els TFG han de ser originals i inèdits.
  4. L’autor/a ha d’haver contribuït directament al contingut intel·lectual del manuscrit, a la gènesi i anàlisi de les dades incloses i no haver incorregut en frau científic, plagi o vicis d’autoria. Els treballs considerats plagi segons la normativa vigent seran desqualificats.

Índex

Documentació, terminis i lloc de presentació i subsanació

1. Documentació

 1. Curriculum vitae abreujat (màxim 1 pàgina)
 2. Expedient acadèmic, en el qual consti la qualificació del TFG
 3. Memòria del TFG en format PDF.
 4. Resum del TFG (màxim de 500 paraules)
 5. Almenys un dels següents punts:
  1. Vídeo divulgatiu, de format lliure, que resumeixi les idees principals del TFG. Ha de tenir una durada màxima de 2-3 minuts.
  1. Pòster en format .pdf que reculli, de manera clara i concisa el contingut del TFG i incidint en els criteris de valoració comentats en l’apartat “Criteris de valoració” d’aquestes bases. El pòster ha de tenir una dimensió ajustada A2 i ha de procurar que tant el text com les imatges tenguin una qualitat i resolució adequada per la seva impressió.
 6. Resguard d’haver sol·licitat el títol universitari o títol universitari de graduat en Enginyeria Informàtica durant el curs acadèmic 2022-2023.

En el material presentat ha de figurar clarament el títol del treball, nom de l’alumne i del tutor o tutors.

Índex

2. Termini i lloc presentació

El període de lliurament de treballs s’inicia en publicar la presents bases en la Fundació Universitat-Empresa dels Illes Balears MP (FUEIB) i finalitza el 18 d’octubre de 2023.

Fins avui límit de presentació de les candidatures, els premis de l’IV Concurs de Treballs Finals de Grau 2023/23 dels estudis del Grau en Enginyeria Informàtica de la UIB es reserven el dret de retirar aquesta convocatòria o modificar els termes de les bases. 

Per a inscriure’s s’ha d’emplenar el formulari habilitat en http://agenda.uib.es/go/premiseps , així com adjuntar la documentació sol·licitada.Es retornarà justificant de recepció.

Índex

3. Subsanació

Si el Jurat/Comissió Avaluadora considera que alguna documentació és errònia o incompleta, s’informarà al participant mitjançant correu electrònic. El participant comptarà amb un termini de 4 dies naturals per procedir a la subsanació. En el cas de no presentar la documentació requerida, s’entendrà que desisteix de la seva participació.

Índex

Premis

 1. Pel guanyador/a del concurs: premi de 500€ (import brut) i diploma acreditatiu.
 2. Per tots els participants i tutors que ho sol·licitin: Col·legiació gratuïta en el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de les Illes Balears (COETIIB)  y quota anual gratuïta Per als anys 2023 i 2024, valorada en 50€.
 3. Per els tutors dels treballs dels participants que ho sol·licitin i compleixin requisits: Quota de inscripció gratuïta en el Col·legi Oficial d’Enginyers en Informàtica de les Illes Balears (COEIIB), valorada en 50€.

Índex


El Jurat

El Jurat o Comissió Avaluadora estarà compost pels següent membres:

 • Presidència:
  • La vicerectora d’innovació i Transformació Digital de la UIB, o la persona en qui delegui.
 • Vicepresidència:
  • Deganat del Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica, o persona en qui delegui.
 • Secretariat:
  •  Deganat del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica, o persona en qui delegui.
 • Vocalías:
  • Direcció d’estudis del Grau en Enginyeria en Informàtica de la Universitat de les Illes Balears, o persona en qui delegui.
  • El director de l’Escola Politècnica Superior (EPS) o la persona en qui delegui.
  • Gerent gsbit o la persona en qui delegui.
  • Gerent de la Associació Balear de Professors d’Informàtica (ASBAPRIN) o la persona en qui delegui.
  • Gerent de Juniper Travel Technology o la persona en qui delegui

Índex

 

Criteris de valoració

El Jurat o Comissió Avaluadora tindrà en compte els següents criteris, amb el *procentaje indicat, per a l’avaluació dels projectes presentats:

Criteri%
Precisió i qualitat comunicativa en la redacció7%
Originalitat12%
Ús de tecnologies innovadores12%
Impacte social15%
Aplicabilitat22%
Precisió i qualitat comunicativa del vídeo o poster15%
Calificacion acadèmica del TFG10%
CurriculumVitae7%

Índex

 

  

Veredicte del jurat 

El comitè d’avaluació triarà a les persones que rebran els premis després d’haver realitzat la reunió deliberativa prevista el mes d’octubre de 2023. La decisió del comitè de selecció serà inapel·lable.

En cas d’empat en puntuació entre dues o més candidatures, decidirà el vot de qualitat del president de la comissió avaluadora.

La comissió també designarà a dues persones candidates en reserva per al premi i establirà un ordre de prelació.

Si la qualitat dels treballs ho justifica, es pot declarar desert el concurs o fins i tot la divisió del premi.

El Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de les Illes Balears (COETIIB) , comunicarà la resolució a les persones que hagin estat seleccionades com a destinatàries dels premis durant el mes d’octubre de 2023.

La concessió dels premis es comunicarà als guanyadors a través de l’adreça de correu electrònic o del número de telèfon facilitat en el procés d’inscripció.

Així mateix, la comunicació del nomenament dels guanyadors es difondrà a través dels diferents canals de comunicació de què disposen la Fundació Universitat-Empresa dels Illes Balears i la UIB.

En cas que les persones seleccionades renunciïn al premi s’oferirà als candidats en reserva, seguint l’ordre de prelació establert.

El veredicte es donarà a conèixer a partir del dia 30 d’octubre, amb un termini màxim d’un dia laborable addicional per cada projecte presentat i no podrà rectificar-se.

Així mateix, està previst un acte de lliurament dels premis sempre que les autoritats pertinents ho permetin. Es realitzarà en presència del Rector de la UIB (o la persona en qui delegui), i els beneficiaris. S’informarà els guanyadors de la data i hora del lliurament de premis.

Índex

Gestió dels premis i obligacions de les persones premiades

La gestió dels premis de l’IV Concurs de Treballs Finals de Grau 2023/23 dels estudis del Grau en Enginyeria Informàtica de la UIB correspon als Col·legis Oficials d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de les Illes Balears (COETIIB) i d’Enginyeria en Informàtica (COEIIB).

Els beneficiaris d’aquests premis tindran les següents obligacions:

 1. A requeriment del COETIIB i del COEIIB, les persones seleccionades hauran d’acreditar els documents adjuntats en la seva sol·licitud.
 2. Així mateix, el COETIIB i el COEIIB pot requerir els certificats originals de qualsevol dada esmentada en la convocatòria.
 3. Prestar-se a les actuacions de comprovació necessàries per a la verificació i, en el seu cas, el compliment dels requisits i condicions de la concessió del premi.

Índex

Normes complementàries

 1. La participació en aquest Concurs suposa la plena acceptació de les seves Bases.
 2. Qualsevol aclariment o interpretació d’aquestes Bases serà atribució dels Col·legis COETIIB i COEIIB. El/la participant guardonat/da podrà fer publicitat d’aquesta condició totes les actuacions de difusió del treball que dugui a terme. Podrà especificar l’any en què va ser premiat/da, així com publicar o difondre la concessió del premi en qualsevol mitjà de comunicació.
 3. La participació d’aquesta convocatòria implica l’autorització dels participants per que l’organisme convocant, així com la Universitat de les Illes Balears puguin utilitzar, publicar, exhibir i/o difondre el nom i imatge dels mateixos, així com els treballs premiats total o parcialment. S’indicarà sempre les dades d’origen del treball i del seu autor, en les seves comunicacions de caràcter informatiu o divulgatiu tant en mitjans de comunicació escrits en suport físic com Internet.
 4. Protecció de dades de caràcter personal. Els participants en aquesta convocatòria accepten i donen el seu consentiment perquè les dades personals que s’aportin en la convocatòria siguin incorporats en els fitxers de titularitat de l’organisme convocant per el seu tractament amb la finalitat de gestionar la participació en el premi, d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades
 5. Drets de propietat intel·lectual i industrial. Els drets d’autor i continguts pertanyen als creadors dels respectiu treballs. Els participants garantiran que els treballs i continguts aportats voluntàriament són originals i no infringeixen drets a tercers. Els participants seran responsables per les infraccions causades o que es puguin causar a drets de tercers amb la participació dels projectes en aquest premi, i indemnitzaran els tercers afectats i a l’organisme convocant per els danys i perjudicis en què incorre per l’incompliment de l’obligació descrita.
 6. S’exclou de la participació a aquest Concurs els membres de les Juntes de Govern i tota persona que presti qualsevol tipus de servei retribuït al COETIIB o al COEIIB.

Índex