III Concurs de Treballs Finales de Grau 2022

Els Col·legis Oficials d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de les Illes Balears (COETIIB)  i  d’Enginyeria en Informàtica (COEIIB) amb la col·laboració de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes Balears, l’Associació Balear de Professors d’Informàtica de les Illes Balears i l’Associació Balear de Software, Internet i Noves Tecnologies (GSBIT) convoquen el

III Concurs de Treballs Final de Grau 2022

dels estudis del Grau en Enginyeria en Informàtica de la UIB

patrocinat per l’empresa DonDominio

per reconèixer i estimular l’enginy i la creació tècnica dels alumnes i per premiar els millors treballs que es presentin d’acord amb les següents bases:

BASES

Condiciones de presentació

Los Trabajos que opten al Concurso de Trabajos Final de Grado tienen que cumplir con las siguientes características:

 1. 1.Condicions generals:
  • L’autor/a del treball ha d’estar en possessió de la titulació de Grau en Enginyeria en Informàtica o estar en disposició d’obtenir-lo.
 2. Condicions específiques:
  • El treball ha d’haver estat defensat pel seu autor oficialment en la Universitat de les Illes Balears en el curs acadèmic 2021/2022.

Documentació, terminis i lloc de presentació i subsanació

1. Documentació

 1. Memòria del TFG en format PDF.
 2. Pòster en format .pdf que reculli, de manera clara i concisa el contingut del TFG i incidint en els criteris de valoració comentats en l’apartat “Criteris de valoració” d’aquestes bases. El pòster ha de tenir una dimensió ajustada A2 i ha de procurar que tant el text com les imatges tenguin una qualitat i resolució adequada per la seva impressió.
 3. (Opcional) Vídeo, de format lliure, que complementi el pòster. El vídeo ha de tenir una durada màxima de 2-3 minuts.

En el material presentat ha de figurar clarament el títol del treball, nom de l’alumne i del tutor o tutors.

2. Termini i lloc presentació

El període de lliurament dels treballs comença el 2 de desembre de 2022 i finalitza el 14 de desembre de 2022.

Per inscriure’s, s’ha d’emplenar el següent formulari.

Es retornarà justificant de recepció.

3. Subsanació

Si el Jurat/Comissió Avaluadora considera que alguna documentació és errònia o incompleta, s’informarà al participant mitjançant correu electrònic. El participant comptarà amb un termini de 2 dies naturals per procedir a la subsanació. En el cas de no presentar la documentació requerida, s’entendrà que desisteix de la seva participació.

El Jurat

El Jurat o Comissió Avaluadora estarà compost pels següent membres:

 1. Presidència:
  • Deganat del Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica, o persona en qui delegui
 2. Secretariat:
  • Deganat del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica, o persona en qui delegui.
 3. Vocal:
  • Cap d’Estudis del Grau en Enginyeria en Informàtica de la Universitat de les Illes Balears, o persona en qui delegui 
 4. Vocal:
  •  Representant de l’entitat patrocinadora, organitzadora o col·laboradora.

Premis

 1. Pel guanyador/a del concurs: premi de 500€ (import brut) i diploma acreditatiu.
 2. Per tots els participants i tutors que ho sol·licitin: Col·legiació gratuïta en el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de les Illes Balears (COETIIB)  y quota anual gratuïta per l’any 2022, valorada en 50€.
 3. Per els tutors dels treballs dels participants que ho sol·licitin i compleixin requisits: Quota de inscripció gratuïta en el Col·legi Oficial d’Enginyers en Informàtica de les Illes Balears (COEIIB), valorada en 50€.

Criteris de valoració

El Jurat o Comissió Avaluadora tendrà en compte els següents criteris per l’avaluació dels projectes presentats:

 • Originalitat
 • Ús de tecnologies innovadores
 • Impacte social
 • Aplicabilitat

A més, es tendran en compte les valoracions donades pel tribunal avaluador en el moment de la defensa del treball en la Universitat.

Veredicte del Jurat

El veredicte es donarà a conèixer a partir del dia 17 de desembre, amb un termini màxim dun dia laborable addicional per cada projecte presentat i no podrà rectificar-se.

Si la qualitat dels treballs ho justifica, es pot declarar desert el concurs o inclús la divisió del premi.

Normes complementàries

 1. La participació en aquest Concurs suposa la plena acceptació de les seves Bases.
 2. Qualsevol aclariment o interpretació d’aquestes Bases serà atribució dels Col·legis COETIIB i COEIIB. El/la participant guardonat/da podrà fer publicitat d’aquesta condició totes les actuacions de difusió del treball que dugui a terme. Podrà especificar l’any en què va ser premiat/da, així com publicar o difondre la concessió del premi en qualsevol mitjà de comunicació.
 3. La participació d’aquesta convocatòria implica l’autorització dels participants per que l’organisme convocant, així com la Universitat de les Illes Balears puguin utilitzar, publicar, exhibir i/o difondre el nom i imatge dels mateixos, així com els treballs premiats total o parcialment. S’indicarà sempre les dades d’origen del treball i del seu autor, en les seves comunicacions de caràcter informatiu o divulgatiu tant en mitjans de comunicació escrits en suport físic com Internet.
 4. Protecció de dades de caràcter personal. Els participants en aquesta convocatòria accepten i donen el seu consentiment perquè les dades personals que s’aportin en la convocatòria siguin incorporats en els fitxers de titularitat de l’organisme convocant per el seu tractament amb la finalitat de gestionar la participació en el premi, d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades
 5. Drets de propietat intel·lectual i industrial. Els drets d’autor i continguts pertanyen als creadors dels respectiu treballs. Els participants garantiran que els treballs i continguts aportats voluntàriament són originals i no infringeixen drets a tercers. Els participants seran responsables per les infraccions causades o que es puguin causar a drets de tercers amb la participació dels projectes en aquest premi, i indemnitzaran els tercers afectats i a l’organisme convocant per els danys i perjudicis en què incorre per l’incompliment de l’obligació descrita.
 6. S’exclou de la participació a aquest Concurs els membres de les Juntes de Govern i tota persona que presti qualsevol tipus de servei retribuït al COETIIB o al COEIIB.