Inscripció en llistes de perits judicials

L’activitat com a perit en l’àmbit de les enginyeries és un acte propi de cada enginyeria tècnica en la seva respectiva especialitat, en virtut de l’article segon, epígraf c) de la Llei 12/1986, d’1 d’abril, sobre regulació de les atribucions professionals dels Arquitectes i Enginyers Tècnics.

Entre aquestes atribucions, trobem la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans i altres treballs anàlegs.

La competència per a la realització de peritatges informàtics és exclusiva de la professió d’enginyer tècnic en informàtica, en virtut de l’ANNEX II, apartat 1.3.10 de la Resolució de 8 de juny de 2009, de la Secretaria General d’Universitats, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Universitats, pel qual s’estableixen recomanacions per a la proposta per les universitats de memòries de sol·licitud de títols oficials en els àmbits de l’Enginyeria Informàtica, Enginyeria Tècnica Informàtica i Enginyeria Química, on es relacionen les atribucions ja esmentades.

Segons el Reial decret 517/2015 de 19 de juny, pel qual s’aproven els Estatuts Generals dels Col·legis Oficials d’Enginyeria Tècnica en Informàtica i del seu Consell General, estableix les titulacions que donen accés a la professió d’enginyer tècnic en informàtica són:

 • Grau vinculat amb la professió d’enginyer tècnic en Informàtica
 • Enginyer tècnic en Informàtica de Gestió
 • Enginyer tècnic en Informàtica de Sistemes
 • Diplomat en Informàtica

Així, sobre la base de la legislació vigent i al compliment del dret a la tutela judicial efectiva de la ciutadania, el COETIIB gestiona i remet al Jutjat Degà de Balears les llistes de perits informàtics. Aquestes llistes es remeten pel COETIIB durant el mes de desembre de cada any i són efectives des del mes de gener de cada any i al llarg de tot l’any natural.

Tipus de peritatge judicial

Els perits judicials són designats a iniciativa de cadascun dels jutjats pertanyents als diferents partits judicials de les Illes Balears. Podem trobar-nos dos casos de designació de perit judicial:

 • Perit de tribunal: En aquest cas, és el propi jutge o jutgessa qui sol·licita el dictamen. Aquest cas es deu bé perquè cap de les parts hagi aportat pericial d’una evidència informàtica aportada al judici o bé perquè les opinions dels perits informàtics que aporta cadascuna de les parts són contradictòries i es requereix d’una opinió imparcial.
  • En aquest cas, el client del perit és el propi jutjat. Després de conèixer la informació necessària per a determinar si pot abordar el dictamen, el perit decideix acceptar o no la designació com a perit judicial. Si es produeix l’acceptació, el perit signa la designació i sol·licita la provisió de fons. Una vegada el jutjat ha realitzat l’ingrés de la provisió sol·licitada, el perit realitza la seva labor i remitent l’informe al jutjat.

 • Perit de part: En aquest cas, la defensa d’una de les parts sol·licita al jutjat que els designi perit. En aquest cas, el client és una de les parts, per la qual cosa caldrà estar en contacte amb el despatx d’advocats encarregat del cas per a delimitar l’abast del peritatge i identificar les conclusions a les quals el perit haurà d’arribar, basant-se en els seus arguments i evidències que identifica en l’informe.
  • De manera anàloga al cas anterior, després de la designació, el perit haurà de presentar un pressupost al seu client. Si és acceptat, s’inicien els treballs del peritatge, la redacció de l’informe, revisió i lliurament.

Cal tenir en compte que en tots dos casos pot requerir-se la ratificació de l’informe en sala.

Previ al lliurament de l’informe encomanat, el perit podrà sol·licitar, amb l’antelació suficient, el visat del mateix al COETIIB. El visat és un segell de qualitat del dictamen forense realitzat i certifica que el perit autor de l’informe està legalment habilitat per a la materialització de l’encàrrec sol·licitat. Des del COETIIB recomanem el visat de tots els peritatges presentats, tant judicials com extrajudicials.

Normes de funcionament de les llistes

La pertinència a les llistes és voluntària, per la qual cosa suposarà el compromís del perit d’acceptar el nomenament, excepte justa causa i, el de fer el jurament o promesa a què fa referència l’article 335- 2 de la Llei d’Enjudiciament Civil, 1/2000, de 7 gener. Per això, els professionals que siguin designats i renunciïn a l’assignació injustificadament, podran ser exclosos del llistat de perits no sols l’any actual, sinó també en el següent.

La designació i nomenament pel jutjat pot fer-se de manera telemàtica, per la qual cosa és molt recomanable disposar de certificat electrònic (signatura digital) per a signar el document pdf de la designació. També pot donar-se el cas d’haver de personar-se en el jutjat per a recollir la citació. En aquest cas, basta aportar el DNI en vigor.

Després de rebre les llistes pel Jutjat Degà, al principis d’any es realitza un sorteig que determina la lletra de l’ordre alfabètic. Els cognoms que comencin per aquesta lletra seran designats en primer lloc, així fins a recórrer l’alfabet de manera cíclica.

La sol·licitud ha de cursar-se cada any, per la qual cosa la renovació de les llistes no és tàcita. Cada persona titulada que estigui interessada a inscriure’s, podrà sol·licitar, durant el mes de novembre de cada any la seva inscripció en la llista de perits judicials per a les jurisdiccions, àmbits geogràfics i especialitats existents.

Aquestes sol·licituds es realitzaran a través de la Finestreta Unica de la web, mitjançant les opcions Col·legiat > Fitxa Perit Judicial.

Ambits geogràfics

Els àmbits geogràfics d’activitat vigents són:

 • Mallorca
 • Menorca
 • Eivissa

Especialitats

Les especialitats a les quals inscriure’s són les següents;

 • Enginyeria Tècnica en Informàtica
 • Telecomunicacions en l’edificació
 • Anàlisi i reconeixement d’àudios i vídeos
 • Drets digitals, palesos, propietat industrial i intel·lectual
 • Propietat intel·lectual, industrial i pirateria
 • Xarxes de telecomunicacions
 • Societat del coneixement
 • Tecnologia de la informació geogràfica
 • Taxació i valoració d’equips, dispositius o programes informàtics


En cas de dubtes o noves inscripcions com a perit judicial, la categoria Enginyeria Tècnica en Informàtica és l’especialitat tradicional i més bàsica des de la qual començar.

Des del COETIIB, com a eina de comunicació i col·laboració entre perits col·legiats, hem habilitat un xat en Telegram en el qual fomentem la cooperació i el suport per a poder abordar tot tipus de casos de manera reeixida.
També pots consultar els primers passos a realitzar per a estar habilitat en l’emissió de factures.