Estatuts

ESTATUTS DEL COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS TÈCNICS EN INFORMÀTICA DE LES ILLES BALEARS

BOIB Núm. 177 de 24 de Novembre de 2005 y BOIB Núm. 148, 8 d’Octubre de 2015

TÍTOL I. Disposicions Generals

Article 1.- Denominació

La denominació és Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears

Article 2.- Naturalesa Jurídica.

El Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears és una Corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat plena per al compliment de les seves finalitats. Com a Corporació de dret públic, està subjecte al dret administratiu, quan exerceixi potestats públiques que la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de Col·legis Professionals de les Illes Balears o altres li encomanin. La resta de la seva activitat es regirà pel dret privat.

L’estructura interna i el funcionament del Col·legi seran democràtics.

Article 3.- Àmbit Territorial. .

L’àmbit territorial del present Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica, és el de la Comunitat de les Illes Balears, de conformitat amb l’article 3 de la Llei 3/2004, de 2 de març, de creació del Col·legi.

Article 4.- Seu del Col·legi i Emblema.

La seu provisional del Col·legi es fixa al Carrer del 31 de Desembre, nº 6 de Palma de Mallorca. La Junta de Govern fixarà la seu social definitiva, la qual haurà de ser ratificada posteriorment per l’Assemblea General Ordinària.

L’emblema del Col·legi és l’establert en la resolució d’11 de novembre de 1977 per a les titulacions universitàries d’Informàtica, B.O.E de 26 de gener de 1978 i està constituït per una figura representant a la seva part central un nucli toroïdal de ferrita, travessat per fils de lectura, escriptura i inhibició. El nucli està envoltat per dues branques: una de llorer, com a símbol de recompensa, i l’altra, d’olivera, com a símbol de saviesa. La corona serà la reial.

Article 5.- Règim Jurídic.

El Col·legi es regeix per la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de Col·legis Professionals de les Illes Balears, sense perjudici de la legislació bàsica de l’Estat i de les lleis que regulin la professió, així com per aquests Estatuts i pel Reglament de règim intern.

Article 6.- Relacions amb altres organismes professionals i públics.

 1. La representació institucional del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears, tant en judici com fora d’ell, recau en el seu Degà, qui es troba legitimat per atorgar poders generals o especials a procuradors, lletrats o qualsevol classe de mandataris, previ acord de la Junta de Govern.
 2. El Col·legi es relacionarà amb l’Administració autonòmica de les Illes Balears, sense perjudici de poder col·laborar amb qualsevol altre òrgan de l’Administració en matèries d’interès comú.
 3. El Col·legi es relacionarà amb el Consell General de la Professió a nivell estatal d’acord amb el que la legislació general de l’Estat determini, en el supòsit de la seva creació.
 4. El Col·legi podrà establir les relacions i acords de col·laboració, cooperació, reciprocitat i intercanvi que consideri oportuns, per a la consecució de les seves finalitats i dins del marc legalment establert, amb altres Col·legis i associacions professionals, organismes públics, empreses, centres docents i d’investigació i, en general, qualsevol altra Entitat, tant pública com privada, d’àmbit nacional i internacional.

TÍTOL II. Finalitats i Funcions del Col·legi

Article 7.- Finalitats del Col·legi.

Són finalitats fonamentals del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears:

 1. L’ordenació de la professió, dins del seu àmbit competencial i del marc legal oportú, en benefici tant de la societat com dels interessos generals que li són propis.
 2. La defensa dels interessos professionals dels col·legiats i ostentar la representació exclusiva , en les competències de col·legiació obligatòria, i de l’exercici de la professió.
 3. Vigilar l’exercici de la professió, facilitant el coneixement i compliment de tot tipus de disposicions legals que l’afectin, fent complir l’ètica professional i les normes deontològiques pròpies.
 4. Vetllar per l’adequat nivell de qualitat de les prestacions professionals dels col·legiats. Per això es promourà la seva formació i perfeccionament.
 5. Procurar l’harmonia i col·laboració entre els col·legiats i entre aquests i els altres professionals.
 6. Fomentar la solidaritat professional i promoure el progrés de l’Enginyeria Tècnica en Informàtica i l’augment de les competències i del prestigi de la professió.
 7. Col·laborar amb les Administracions públiques en l’exercici de les seves competències, en els termes prevists en les lleis.
 8. La protecció del consumidors i usuaris dels serveis dels col·legiats.

Article 8.- Funcions.

Per al compliment de les seves finalitats essencials, corresponen al Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears les següents funcions:

 1. Assumir la representació i defensa de la professió i dels Enginyers Tècnics en Informàtica de la Comunitat de les Illes Balears davant de l’Administració, Institucions, Tribunals, Entitats i particulars, amb legitimació per a ser part en quants litigis afectin els interessos professionals.
 2. Examinar i denunciar les qüestions relacionades amb l’intrusisme de la professió i exercir les accions que les lleis estableixin per evitar-lo, sense perjudici de les actuacions d’inspecció i sanció a les que està obligada l’Administració.
 3. Portar el cens de professionals i el registre de títols, amb quantes dades de tot ordre s’estimin necessàries per a una millor informació i elaborar les estadístiques que es considerin convenients per a la realització d’estudis, projectes i propostes relacionades amb l’exercici de la professió.
 4. Elaborar les normes deontològiques comunes a la professió.
 5. Ordenar l’activitat professional dels col·legiats, vetllar per l’ètica, deontologia i dignitat professional, així com pel respecte degut als drets dels particulars contractants dels seus serveis.
 6. Aprovar els seus Estatuts i Reglaments de Règim Intern. Exercir la potestat disciplinària en l’ordre professional i col·legial per sancionar els actes dels col·legiats que practiquin una competència deslleial en l’àmbit professional i/o econòmic amb la resta dels col·legiats o cometin una infracció deontològica.
 7. Intervenir com a mediador i en procediments d’arbitratge, en els conflictes que es suscitin, per motius professionals, entre els col·legiats.
 8. Encarregar-se del cobrament de les percepcions, remuneracions i honoraris professionals, quan el col·legiat ho sol·liciti expressament, sempre que el Col·legi hagi creat la infraestructura necessària per realitzar l’esmentada funció.
 9. Organitzar cursos de formació o perfeccionament per als col·legiats, activitats i serveis comuns de caràcter professional, cultural, assistencial, de previsió i anàlegs que siguin d’interès per als col·legiats.
 10. Exercir quantes funcions li siguin encomanades per les Administracions Públiques i col·laborar amb aquestes mitjançant la realització d’estudis i informes.
 11. Facilitar als tribunals la relació de col·legiats que per la seva preparació i experiència professional poguessin ser requerits per intervenir com a perits en assumptes judicials o proposar-los a instància de l’autoritat judicial, així com emetre informes i dictàmens quan en siguin requerits per qualsevol jutjat o tribunal.
 12. Aprovar el seu pressupost, així com regular i fixar les quotes dels seus col·legiats. La quota d’inscripció o col·legiació no podrà superar en cap cas els costos associats a la tramitació de la inscripció.
 13. Col·laborar amb les universitats en l’elaboració dels plans d’estudis i preparar la informació necessària per facilitar l’accés a la professió dels nous col·legiats.
 14. Elaborar criteris orientatius als exclusius efectes de la taxació de costes i de la jura de comptes dels advocats.
 15. Evacuar, en el seu cas, l’informe preceptiu sobre tots els projectes de normes del Govern de les Illes Balears que afectin els Col·legis Professionals o a la seva pròpia professió.
 16. Subscriure convenis amb l’Administració de les Illes Balears, així com amb altres institucions públiques o privades. Constituir o participar en consorcis públics o en fundacions, associacions i altres entitats, així com establir relacions de cooperació amb entitats públiques o privades, que redundin en benefici dels interessos col·legials.
 17. Informar preceptivament, amb caràcter previ a la seva aprovació per l’Administració de les Illes Balears, dels projectes de segregació, dissolució i canvi de denominació del Col·legi.
 18. Preparar i controlar l’activitat d’auditoria informàtica.
 19. Participar en els òrgans consultius de l’Administració en matèria de competència de la professió, quan aquesta ho requereixi o resulti de les disposicions aplicables.
 20. Fomentar la investigació en Informàtica.
 21. Difondre entre els col·legiats la legislació vigent amb implicacions en el desenvolupament de la professió d’Enginyer Tècnic en Informàtica i quantes modificacions es realitzin.
 22. Les altres que li atribueixin altres lleis i totes aquelles que, no expressament enunciades, siguin concomitants o conseqüència de les anteriors.

Article 9.- Visat de projectes.

 1. Dins del marc establert per les lleis, el visat col·legial dels treballs professionals dels col·legiats és l’instrument bàsic de que disposen els Col·legis Oficials d’Enginyers Tècnics en Informàtica per a complir la seva finalitat essencial d’ordenar l’exercici de la professió.
 2. El seu contingut garanteix la identitat, la titulació i l’habilitació del que subscriu el treball. Així mateix acredita l’autenticació, el registre, la custòdia, la comprovació formal de presentació dels documents i que contempla la normativa aplicable, però no sanciona el contingut del treballprofessional ni la seva correcció tècnica. Igualment haurà d’incloure aquells aspectes que les normes de l’Estat o de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears encomanin al Col·legi, dins l’ordenació de l’exercici de la professió.
 3. El visat expressarà clarament quin és el seu objecte, detallant quins extrems són sotmesos a control i informarà sobre la responsabilitat que, d’acord amb el que preveu la Llei estatal 2/1974, de 13 de febrer, assumeix el Col·legi.
 4. El visat no comprendrà els honoraris ni les altres condicions contractuals, la determinació es deixa al lliure acord de les parts. Les tarifes de visat serà establertes i aprovades en assemblea anual per a l’any entrant, i publicat tant en la memòria anual com a la finestreta única de la web del col·legi. L’import actual és de 50 €
 5. No es considera obligatori el visat, i per tant exempt de cap infracció, mentre no hi hagi llei que obligui a aquest.

TÍTOL III. De la Col·legiació

CAPÍTOL I.- Adquisició de la condició de col·legiat

Article 10.- Exercici de la professió d’Enginyer Tècnic en Informàtica.

 1. Per a l’exercici de la professió d’Enginyer Tècnic en Informàtica per a la qual habiliten els títols universitaris de:
  1. Diplomat en Informàtica.
  2. Enginyer Tècnic en Informàtica.
  3. Grau, vinculat amb la professió d’Enginyer Tècnic en Informàtica
 2. Per a la incorporació al Col•legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears, sense perjudici del disposat en l’article 3 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col•legis Professionals, en el Real Decreto Ley 5/1996, de 7 de juny, segons la redacció donada per la Llei 7/1997, de 14 d’abril, de Mesures Liberalitzadores en Matèria de Sòl i de Col•legis Professionals, i el Real Decreto Ley 6/2000, de 23 de juny, de Mesures Urgents d’Intensificació de la Competència en Mercats de Béns i Serveis.
 3. Només serà obligatòria la col·legiació per exercir la professió d’Enginyer Tècnic en Informàtica en aquelles atribucions que la legislació vigent així ho indiqui.
 4. La col·legiació tindrà la mateixa validesa en procedir de qualsevol dels col·legis pertanyents al Consell General de Col·legis Oficials d’Enginyeria Tècnica en Informàtica (CONCITI).

Article 11.- Incorporació

La incorporació al Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears requereix estar en possessió dels títols universitaris oficials d’Enginyer Tècnic en Informàtica o Diplomat en Informàtica o Grau en Enginyeria Informàtica, obtinguts de conformitat amb el disposat en algun dels següents punts:

 1. Real Decreto 1460/1990, de 26 de octubre.
 2. Real Decreto 1461/1990, de 26 de octubre.
 3. Real Decreto 1954/1994, de 30 de setiembre.
 4. Les condiciones establertes en l’acord del Consell d’Universitats en el seu annex II de resolució de 8 de juny de 2009, BOE del 4 d’agost de 2009.
 5. Qualsevol altre títol que sigui declarat homologat amb alguns dels anteriors, per l’autoritat pública competent i, en el cas de títols expedits en altres estat membres de la UE, d’acord amb el procediment que preveu el Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre .

Article 12.- Sol·licitud de Col·legiació.

 1. Per ser admesos al Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears, s’acompanyarà a la sol·licitud document acreditatiu d’estar en possessió d’algunes de les titulacions previstes en l’article 11 d’aquests Estatuts, a més de fer efectius els drets de col·legiació.
 2. La documentació i requisits formals per presentar la sol·licitud de col·legiació seran aprovats per la Junta de Govern.
 3. La Junta de Govern resoldrà sobre la sol·licitud de col·legiació dins del termini màxim d’un mes posterior a la seva presentació, es podran fer en l’esmentat termini les comprovacions que siguin necessàries, i es podrà requerir del sol·licitant, atorgant-li un termini màxim d’un mes, els documents i aclariments complementaris.

Article 13.- Denegació de la Sol·licitud de Col·legiació.

 1. La sol·licitud de col·legiació només podrà ser denegada en els següents casos:
  1. Quan els documents presentats siguin insuficients o ofereixin dubtes sobre la seva legitimitat i no s’hagin completat o reparat en el termini assenyalat a l’efecte, o quan el sol·licitant hagi falsejat les dades i documents necessaris per a la seva col·legiació.
  2. Quan el sol·licitant estigui inhabilitat per a l’exercici de la professió mitjançant sentència judicial ferma.
  3. Quan hagués estat sancionat disciplinàriament amb l’expulsió del Col·legi, o es trobàs suspès de l’exercici de la professió en virtut de correcció disciplinària.Obtinguda la rehabilitació o desapareguts els impediments que s’oposassin a la col·legiació aquesta haurà d’acceptar-se pel Col·legi sense dilació ni cap excusa.
 2. Si la Junta de Govern desestima la sol·licitud, es notificarà de forma motivada a l’interessat dins dels quinze dies següents a la data de l’acord, s’expressaran els recursos de que és susceptible .

Article 14.- Comunicació d’Actuació Professional dels col·legiats que pertanyen a altres Col·legis.

Els professionals en exercici inscrits en qualsevol altre Col·legi d’Enginyers Tècnics en Informàtica del territori espanyol, podran exercir la professió en l’àmbit d’aquest Col·legi sempre que compleixin amb les especificacions d’incorporació a aquest Col·legi explicitades en l’article 11 d’aquests Estatuts i estaran obligats a comunicar a aquest Col·legi la seva actuació en l’àmbit de la Comunitat de les Illes Balears, a fi de quedar subjectes a les competències d’ordenació, control deontològic, potestat disciplinària i visat d’aquest Col·legi.

CAPÍTOL II.- Membres del Col·legi

Article 15.- Membres del Col·legi .

El Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears està integrat per tots els que compleixen amb les condicions d’incorporació explicitades en l’article 11 i formin part del Cens de Col·legiats.

CAPÍTOL III.- Pèrdua de la Condició de Col·legiat

Article 16.- Pèrdua de la Condició de Col·legiat .

 1. La condició de col·legiat es perdrà per alguna de les causes següents:
  1. Incapacitat legal decretada per resolució judicial ferma.
  2. Separació o expulsió com a conseqüència del corresponent expedient disciplinari.
  3. Falta de pagament, de les quotes ordinàries corresponents a un any o una d’extraordinària.
  4. Baixa voluntària comunicada per escrit a la Junta de Govern.
  5. Mort.
 2. En tot cas, la pèrdua de la condició de col·legiat per les causes dels apartats a), b) i c) haurà de ser comunicada per escrit feacentment a l’interessat, moment en el qual tindrà efecte.
 3. En el supòsit de baixa forçosa per incompliment de les obligacions econòmiques del col·legiat, se li atorgarà un termini de dos mesos perquè al·legui el que al seu dret convingui i regularitzi la seva situació econòmica. Passat aquest termini sense que s’hagin complert les obligacions econòmiques, la Junta de Govern adoptarà l’acord de baixa que haurà de ser comunicat per escrit feacentment a l’interessat.Sense perjudici de l’anterior, el col·legiat podrà rehabilitar els seus drets pagant el deute i la quantitat que correspongui com nova incorporació.
 4. La pèrdua de la condició de col·legiat, no l’eximeix del compliment de les obligacions vençudes i no satisfetes.

CAPÍTOL IV.- Drets i Obligacions dels Col·legiats

Article 17.- Drets i Obligacions dels Col·legiats .

Tots els col·legiats tindran dret a gaudir, en condicions d’igualtat, de tots els serveis, facultats i prerrogatives que resultin dels presents Estatuts i dels acords de les assemblees generals i de la Junta de Govern i, específicament tenen dret a:

 1. Participar en la gestió corporativa i, per tant, exercir el dret de petició, el de sufragi actiu i passiu per a l’elecció dels òrgans de govern, mitjançant els procediments establerts i amb els requisits dels presents Estatuts.
 2. Ser informats de l’actuació col·legial i de les qüestions que facin referència a l’exercici de la professió. Els col·legiats que incorrin en qualsevol expedient incoat pel Col·legi tindran dret a conèixer, en qualsevol moment, l’estat de la seva tramitació i recolliran l’oportuna informació a les oficines del Col·legi.
 3. Actuar en l’exercici professional amb tota llibertat i independència, sense més limitacions que les establertes a la llei, les normes deontològiques o aquests Estatuts.
 4. Participar, d’acord amb les normes legals i estatutàries, en la gestió econòmica i/o administrativa del Col·legi així com expressar lliurement les seves opinions en matèria d’assumptes d’interès professional.
 5. No suportar altres càrregues corporatives, més que les previstes per les lleis i aquests Estatuts acordades vàlidament pels Òrgans Col·legials competents.
 6. Exercir les accions i recursos previstos en aquests Estatuts en defensa dels seus interessos.
 7. Proposar la remoció dels membres de la Junta de Govern mitjançant el vot de censura regulat en aquests Estatuts.

Article 18.- Deures dels Col·legiats.

Els col·legiats tindran els següents deures:

 1. Estar al corrent del pagament de les seves quotes col·legials i suportar totes les contribucions de caràcter fiscal, corporatiu o de qualsevol altra índole a la que la professió es trobi subjecte.
 2. Denunciar al Col·legi l’intrusisme professional que arribi al seu coneixement, així com els casos d’exercici il·legal per trobar-se suspès o inhabilitat el denunciat.
 3. Guardar el respecte a causa dels companys de professió, evitant competències il·lícites i complint amb els deures corporatius.
 4. Comunicar al Col·legi el seu domicili professional amb designació, en el seu cas, de l’adequat a efectes de notificacions, així com els canvis que es produeixin.
 5. Acatar i complir els acords de la Junta de Govern adoptats en l’àmbit de la seva competència, i complir amb les prescripcions previstes en els presents Estatuts i als reglaments que els desenvolupin.

TÍTOL IV. Dels Òrgans de Govern

Article 19.- Òrgans Rectors del Col·legi.

Els Òrgans de Govern del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears són:

 1. L’Assemblea General.
 2. La Junta de Govern.

CAPÍTOL I.- L’Assemblea General.

Secció Primera: Naturalesa jurídica

Article 20.- Naturalesa jurídica .

 1. L’Assemblea General, és l’òrgan superior de representació del Col·legi, on s’expressa la màxima voluntat de la corporació.
 2. Tots els col·legiats tenen dret a assistir a les Assemblees Generals amb veu i vot, excepte en els supòsits previstos en els presents Estatuts.
 3. Els seus acords vàlidament adoptats, són obligatoris fins i tot per als col·legiats dissidents o absents, sense perjudici del dret d’impugnació que pogués correspondre’ls.

Secció Segona: Classes d’Assemblees Generals

Article 21.- Classes d’Assemblees Generals

Les Assemblees Generals podran ser ordinàries o extraordinàries.

Article 22.- Assemblea General Ordinària

 1. L’Assemblea General Ordinària es reunirà amb caràcter ordinari una vegada l’any, inclourà en l’Ordre del Dia, almenys, els següents punts:
  1. Informe del Degà del Col·legi, tant de la seva gestió com de la Junta de Govern, i ressenya dels esdeveniments més importants que hagin tingut lloc durant l’any anterior, relacionats amb el Col·legi.
  2. Aprovació del compte general de despeses i ingressos de l’any anterior.
  3. Aprovació de les proposicions que es consignin en la convocatòria.
  4. Aprovació dels pressuposts econòmics de l’any en curs.
  5. Aprovació del Pla d’Activitats per a l’any en curs.
  6. Torn obert de paraules.
 2. Deu dies abans de la celebració de l’Assemblea General Ordinària, els col·legiats podran presentar les proposicions que desitgin sotmetre a la deliberació i acord del Col·legi. Les esmentades proposicions hauran de ser presentades per escrit i han d’estar subscrites per un nombre de peticionaris no inferior al cinc per cent del total del Cens de col·legiats.
 3. Independentment del disposat a l’apartat anterior, la Junta de Govern podrà incloure qualsevol proposició que se li presenti amb l’antelació suficient, encara que no reuneixi el nombre de peticionaris designats en el paràgraf anterior, si prèviament acordàs la Junta de Govern fer-la seva.
 4. A l’Assemblea General Ordinària s’elegiran els càrrecs vacants a la Junta de Govern quan sigui procedent.
 5. L’Assemblea General Ordinària serà competent per a realitzar qualsevol acció que sigui competència d’una Assemblea General Extraordinària, sempre i quan el nombre de col·legiats sigui menor o igual a 100.

Artículo 23.- Assemblea General Extraordinària.

 1. L’Assemblea General Extraordinària es reunirà sempre que així ho acordi el Degà del Col·legi, la Junta de Govern o quan així ho proposin el trenta per cent del Cens dels col·legiats, amb expressió dels assumptes concrets que hagin de tractar-se en ella.
 2. Només per resolució motivada i en el cas de que la proposició sigui aliena a les finalitats atribuïdes a la corporació, podrà denegar-se la celebració de l’Assemblea General Extraordinària, sense perjudici dels recursos que poguessin correspondre als peticionaris.
 3. A l’Assemblea General Extraordinària no hi haurà torns per a precs i preguntes, només podran tractar-se els assumptes expressats en la convocatòria.
 4. L’Assemblea General Extraordinària serà competent per a:
  1. Modificar els Estatuts del Col·legi.
  2. Autoritzar a la Junta de Govern per a l’alienació de béns immobles que formin part del patrimoni de la corporació.
  3. Censurar l’actuació de la Junta de Govern o dels seus membres.
  4. Acordar la fusió, absorció, segregació i dissolució del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears.
  5. Formular peticions als Poders Públics conforme a les lleis, així com qualsevol tipus de proposició dins del marc de la legislació vigent.
  6. Aprovar el Reglament de Règim Intern.
  7. Aprovar el Codi Deontològic.
  8. En general conèixer tot allò que li sotmeti la Junta de Govern, i el que li pugui correspondre per la Llei o Reglament o pels presents Estatuts i afecti als interessos del Col·legi i dels seus col·legiats.

Article 24.- Assemblea General Extraordinària per a la Moció de Censura.

 1. La petició de Moció de Censura contra la Junta de Govern haurà d’anar subscrita almenys pel trenta per cent del Cens dels col·legiats, expressant amb claredat les raons en les quals es fonamenti i proposant una llista alternativa de membres a la Junta de Govern.
 2. Una vegada rebuda la Moció de Censura contra la Junta de Govern, el Secretari de la Junta de Govern comprovarà que aquesta estigui subscrita pel trenta per cent del Cens dels col·legiats i que els candidats a la Junta de Govern reuneixen els requisits de l’article 41.2 dels presents Estatuts, i serà desestimada en cas de no reunir algun d’aquests dos requisits. Haurà d’adjuntar-se el nom, número de col·legiat i firma dels col·legiats que la subscriuen.
 3. L’Assemblea General Extraordinària tindrà com a únic punt de l’ordre del dia l’aprovació o denegació de la Moció de Censura. El vot serà personal i directe, no s’admetrà el vot per correu.
 4. L’aprovació de la Moció de Censura comportarà la cessació de la Junta de Govern i el nomenament dels nous membres electes per un període de quatre anys.
 5. La petició de Moció de Censura podrà fer-se també contra algun o alguns membres de la Junta de Govern, bé a petició de la pròpia Junta de Govern, o bé per anar subscrita almenys pel trenta per cent del Cens dels col·legiats, expressant amb claredat les raons en les quals es fonamenti i proposant una llista alternativa de membre o membres a la Junta de Govern.
 6. El procediment a continuar amb la petició de Moció de Censura quedarà regulat segons el previst, en el seu cas, en els punts 2, 3 i 4 del present article. Tanmateix, si la Moció de Censura fos a petició de la pròpia Junta de Govern no serà d’aplicació que dita moció estigui subscrita pel trenta per cent del Cens dels col·legiats, i serà suficient que el candidat o candidats a la Junta de Govern reuneixen els requisits de l’article 41.2 dels presents Estatuts.
 7. L’aprovació de la Moció de Censura comportarà la cessació del membre o membres de la Junta de Govern i el nomenament del o dels nous membres electes pel temps que resti del període de quatre anys.

Secció Tercera: Disposicions Comunes

Article 25.- Convocatòria.

L’Assemblea General, tant Ordinària com Extraordinària, serà convocada amb una antelació mínima de vint dies, excepte en els casos d’urgència en els que, a criteri del Degà del Col·legi hagi de reduir-se el termini. Les Assemblees Generals Extraordinàries hauran de celebrar-se dins dels quaranta-cinc dies naturals comptats des de l’acord del Degà o de la Junta de Govern o de la presentació de la sol·licitud.

L’esmentada convocatòria s’inserirà al tauler d’anuncis del Col·legi i de les possibles Delegacions, així com, en el seu cas, a la seva pàgina web, amb assenyalament del dia, lloc de celebració, hora i el corresponent ordre del dia.

Sense perjudici de l’anterior, se convocarà també als col·legiats per comunicació electrònica o postal, en els mateixos termes que a l’apartat anterior. La citació podrà fer-se pel Degà o pel Secretari del Col·legi indistintament.

En els casos d’urgència als que es refereix el paràgraf primer del present article, la citació personal podrà ser substituïda per la seva publicació en els mitjans de comunicació de la Comunitat Autònoma.

En la Secretaria del Col·legi, estaran a disposició dels col·legiats els antecedents dels assumptes de l’ordre del dia de l’Assemblea General.

Article 26.- Lloc de celebració i Quòrum de les Assemblees Generals.

Tant l’Assemblea General Ordinària com l’Extraordinària es celebraran on designi la Junta de Govern, i quedarà constituïda amb la meitat més un del Cens col·legial en primera convocatòria. En cas de no aconseguir-se la presència indicada, se celebrarà l’Assemblea General en segona convocatòria independentment del número d’assistents, però sempre amb la presència del President o del Vicepresident, si és el cas.

Els acords s’adoptaran per majoria simple de vots emesos, excepte en els supòsits previstos en aquests Estatuts.

Article 27.- Votacions de les Assemblees Generals.

Les Assemblees Generals seran presidides pel Degà o qui estatutàriament li substitueixi, actuant de Secretari el que ho sigui de la Junta de Govern.

La votació serà pública, bé nominal o a mà alçada, excepte en el supòsit de que un número de col·legiats no inferior al deu per cent dels assistents sol·licitique sigui secreta. La votació secreta serà obligatòria quan afecti al decòrum dels col·legiats.

Abans de la votació s’establiran torns de debat sobre l’assumpte a debatre per al qual es concediran dos torns a favor i dos en contra. Els que els haginconsumit podran replicar una sola vegada. En aquells casos en els quals la gravetat o importància de l’assumpte ho exigís a seny del Degà de la Junta deGovern podrà ampliar-se el nombre de torns a favor i en contra. El Degà podrà concedir igualment l’ús de la paraula a un altre assistent per contestaral·lusions.

Els acords s’adoptaran per majoria simple dels col·legiats presents, llevat les excepcions previstes en els presents Estatuts.

Article 28.- Llibre d’Actes.

De les Assemblees Generals, tant Ordinàries com Extraordinàries, s’aixecarà Acta per part del Secretari i serà firmada per aquest amb el vistiplau del Degà.

CAPÍTOL II.- La Junta de Govern

Secció Primera: Normes Generals

Article 29.- Naturalesa Jurídica.

La Junta de Govern és l’òrgan encarregat de la representació general, la direcció, l’administració i la gestió ordinària del Col·legi, respecte a la voluntat expressada per l’Assemblea General. Estarà integrada per un Degà, un Vicedegà, un Secretari, un Tresorer i cinc Vocals. Entre els Vocals se’n podrà designar un per Menorca, i un altre per Eivissa i Formentera que representaran la Junta de Govern a les respectives illes i que presidiran en el seu cas la Delegació Insular del Col·legi.

Article 30.- Funcions de la Junta de Govern.

Són competències de la Junta de Govern:

 1. La convocatòria d’eleccions per cobrir els càrrecs de la Junta de Govern.
 2. La designació provisional de membres de la Junta de Govern quan els seus càrrecs quedin vacants.
 3. Decidir sobre les sol·licituds de col·legiació, i es podrà delegar aquesta facultat en el Degà, per a casos d’urgència, que seran sotmesos posteriorment a la ratificació de la Junta de Govern.
 4. Vetllar perquè l’exercici de la professió no es realitzi en forma i sota condicions contràries a l’ordre legal i estatutàriament establert.
 5. Proposar a l’Assemblea General la quantia de les quotes ordinàries i extraordinàries o derrames als seus col·legiats.
 6. El nomenament, en el supòsit de la seva creació, dels membres de la Comissió Deontològica, que tindrà caràcter permanent.
 7. Atorgar distincions i premis.
 8. L’aprovació de l’avantprojecte de Pressuposts d’Ingressos i Despeses i la proposta a l’Assemblea General Ordinària del projecte de Pressuposts.
 9. L’aprovació i proposta a l’Assemblea General Ordinària del projecte del Compte General de Tresoreria i la liquidació pressupostària.
 10. Exercir la potestat sancionadora, així com autoritzar la cancel·lació de les sancions.
 11. Relacionar-se amb el Consell General de la Professió, tant referent als aspectes institucionals i corporatius de caràcter general com per a assumptes específics relatius als continguts de la professió.
 12. Acordar la creació de Comissions delegades per a finalitats específiques.
 13. Fixar la convocatòria de les Assemblees Generals Ordinària i Extraordinària i la confecció del corresponent Ordre del Dia.
 14. Designar els membres de la Junta de Govern en funcions una vegada convocades les eleccions a la Junta de Govern.
 15. Redactar els Reglaments de Règim Intern, per desenvolupar quantes qüestions sobre el disposat en els presents Estatuts sigui necessari, i elaborar la Normativa Deontològica que hauran d’observar els col·legiats a l’exercici de la professió. Tots ells hauran de ser sotmesos a l’aprovació de l’Assemblea General Extraordinària i en cap cas podran contradir o modificar el disposat en aquests Estatuts.
 16. Crear i impulsar les Comissions Delegades i grups de treball que consideri convenients per al compliment de les finalitats col·legials, atorgant-los lesfacultats oportunes, i procedir a la seva dissolució si existissin causes que així ho justifiquin.
 17. Totes aquelles competències que no estiguin expressament atribuïdes a l’Assemblea General.
 18. Introduir en els Estatuts les modificacions prescrites pels Tribunals o per l’Administració, sense perjudici en aquest últim cas del recurs administratiu corresponent.

Article 31.- Durada dels Càrrecs .

 1. La durada dels càrrecs serà de quatre anys. Si algun dels membres de la Junta cessàs per qualsevol causa, la mateixa Junta podrà designar un substitut amb caràcter interí fins que sigui ratificat per l’Assemblea General Ordinària, o en cas contrari, s’haurà de procedir a l’elecció d’aquest nou membre per l’Assemblea General.
 2. Els candidats electes prendran possessió dels seus càrrecs en el termini màxim de 30 dies naturals des de la data de les eleccions.
 3. Si es produís la vacant de més de la meitat de la Junta de Govern, es convocaran eleccions en el termini d’un mes.
 4. Tot membre de la Junta de Govern sotmès a un expedient de responsabilitat disciplinària serà suspès cautelarment del seu càrrec.

Article 32.- Reunions de la Junta de Govern.

 1. La Junta de Govern es reunirà ordinàriament una vegada al mes, sense perjudici de poder fer-ho amb major freqüència, quan la importància de l’assumpte ho requereixi o ho sol·licitin cinc dels seus membres. Les convocatòries es faran per la Secretaria, previ mandat del Degà, amb cinc dies d’antelació com a mínim. S’informarà per mitjà electrònic o postal, i es garantirà la tramesa, la qual anirà acompanyada de l’Ordre del Dia corresponent.Seran vàlides les sessions de les Juntes de Govern a les que, encara sense haver estat convocades en forma, assisteixin la totalitat dels seus membres. El Degà està facultat per convocar el ple amb caràcter d’urgència, quan, al seu criteri, les circumstàncies així ho exigeixin, bé electrònica, postal, telegràficament o per qualsevol altre mitjà que permeti la constància escrita de la seva realització.
 2. Perquè puguin adoptar-se vàlidament els acords n’hi haurà prou amb la majoria simple, qualsevol que sigui el nombre d’assistents. En cas d’empat decidirà el vot de qualitat del Degà.

Article 33.- Comissions Delegades.

 1. La Junta de Govern podrà crear quantes Comissions delegades estimi pertinents. A les comissions podran pertànyer aquells col·legiats que siguin designats per la Junta de Govern.
 2. La Junta de Govern, designarà un Coordinador que presidirà cada Comissió Delegada.
 3. Les Comissions delegades es reuniran a convocatòria del Coordinador i, aquelles a les que s’atorgui caràcter executiu, podran adoptar acords en relació amb les matèries que expressament li delegui la Junta de Govern.
 4. En qualsevol cas, les Comissions delegades donaran compte a la Junta de Govern, a través del Coordinador, de tots els seus acords, per al seu coneixement.

Article 34.- Delegacions Insulars.

 1. Podran crear-se Delegacions d’àmbit Insular per acord unànime dels membres de la Junta de Govern, fent-hi constar les facultats que delegui la Junta de Govern.
 2. Per a la constitució d’una Delegació Insular caldrà comptar amb un mínim de cinquanta col·legiats que resideixin dins de l’àmbit insular corresponent, que també haurà d’estar ubicat dins del previst en els presents Estatuts per al Col·legi.
 3. La constitució d’una Delegació Insular haurà de ser sol·licitada a la Junta de Govern per, almenys, deu dels col·legiats als que es refereix l’apartat anterior.
 4. L’aprovació inicial de la constitució de la Delegació Insular de que es tracti, estarà condicionada per les possibilitats pressupostàries per establir i posar en funcionament la seu social de l’esmentada Delegació Insular i per raons d’eficàcia en el compliment de les finalitats col·legials i de la gestió de l’organització. En el cas de resolució denegatòria aquesta haurà de ser motivada i comunicada als sol·licitants, sense perjudici dels recursos que poguessin correspondre’ls.
 5. Si la Junta de Govern aprova la constitució d’una Delegació Insular, ho sotmetrà a l’Assemblea General Ordinària per a la seva aprovació definitiva.
 6. En absència del Degà del Col·legi, el Delegat Insular el representarà, encara que l’esmentada representació s’estendrà únicament i exclusiva a la seva relació amb les autoritats locals i insulars de l’àmbit insular de la Delegació.
 7. Les Delegacions Insulars, estaran integrades per un Delegat Insular que serà el vocal Insular de la Junta de Govern corresponent a l’esmentada illa i, almenys, per dos col·legiats que seran proposats pel Delegat Insular i nomenats per la Junta de Govern del Col·legi.
 8. La durada dels càrrecs serà la prevista en l’article 31 dels presents Estatuts. La cessació de la Junta de Govern en ple o del Delegat Insular en la seva condició de membre de la Junta de Govern, suposarà automàticament la cessació dels altres membres de la Delegació Insular. Si algun dels altres membres de la Delegació cessàs per qualsevol causa, podrà designar-se un substitut per la Junta de Govern a proposta del Delegat Insular.

Article 35.- Cessament als càrrecs.

 1. Els membres de la Junta de Govern cessaran per les causes següents:
  1. Falta de concurrència sobrevinguda dels requisits estatutaris per ocupar el càrrec.
  2. Presa de possessió dels membres de la Junta de Govern que hagin estat elegits per substituir-los.
  3. Per dimissió o renúncia de l’interessat que haurà de formalitzar-se per escrit.
  4. Aprovació d’una Moció de Censura.
 2. Els membres de les Comissions i Delegacions Insulars cessaran per les causes següents:
  1. Destitució pel Degà de la Junta de Govern o pel Delegat Insular de la Delegació respectivament.
  2. Pèrdua de la condició de col·legiat.
  3. Dimissió de l’interessat que haurà de formalitzar-se per escrit.

Secció Segona: Atribucions dels membres de la Junta de Govern

Article 36.- Atribucions del Degà del Col·legi.

El Degà ostenta la representació institucional del Col·legi davant de tota classe d’autoritats i organismes, i vetllarà dins de la Comunitat Autònoma pel compliment de les prescripcions reglamentàries i dels acords i disposicions que es dictin pels Òrgans de Govern.
A més li corresponen les següents funcions:

 1. Presidir les Juntes de Govern, les Assemblees Generals i les Comissions a les que hi assisteixi, tant Ordinàries com Extraordinàries, dirigint les discussions, i gaudint de vot de qualitat en cas d’empat en les votacions.
 2. Convocar les Juntes de Govern i les Comissions.
 3. Obrir, dirigir i aixecar les sessions, així com firmar les Actes que li correspongui, una vegada aprovades.
 4. Donar el vistiplau a les certificacions que expedeixi el Secretari.
 5. Conferir apoderament per a casos judicials..
 6. Autoritzar l’obertura de comptes corrents del Col·legi i la mobilització de fons conjuntament amb el Tresorer.
 7. Vetllar amb el major interès per la bona conducta professional dels col·legiats i pel decòrum del Col·legi.
 8. Gestionar quant convingui a l’interès del Col·legi.
 9. Coordinar la tasca dels membres de la Junta de Govern.
 10. Anomenar representants del Col·legi en altres organitzacions professionals de qualsevol àmbit, empreses públiques, universitats i en general qualsevol tipus d’organització on el Col·legi hagi de d’estar representat.

Article 37.- Atribucions del Vicedegà.

Exercirà totes aquelles funcions que li encomani el Degà. En cas d’absència, malaltia, abstenció, recusació, inhabilitació o vacant del Degà, el Vicedegà assumirà totes les funcions del Degà.

Article 38.- Atribucions del Secretari.

Sense perjudici de les altres funcions que es deriven dels presents Estatuts, de les disposicions vigents i de les ordres emanades del Degà, corresponen al Secretari les següents funcions:

 1. Redactar i dirigir, segons les ordres que rebi del Degà o de la Junta de Govern i amb l’anticipació deguda, els oficis de citació per a tots els actes del Col·legi.
 2. Redactar les Actes i control del Llibre d’Actes de les Assemblees Generals i les que celebri la Junta de Govern.
 3. Portar els llibres necessaris per aconseguir el millor i més ordenat funcionament del Col·legi, i es portarà en un llibre separat totes les sancions i altres circumstàncies que afectin a la vida col·legial de cada col·legiat.
 4. Portar el Registre d’Entrada i Sortida de documents. Si n’hi ha, cuidar el funcionament de les oficines del Col·legi i l’actuació de tot el seu personal.
 5. Revisar cada any les llistes dels membres del Col·legi, expressant la seva antiguitat i domicili.
 6. Rebre i donar compte al Degà de totes les sol·licituds i comunicacions que es rebin al Col·legi.
 7. Expedir amb el vistiplau del Degà les certificacions que es sol·licitin.
 8. Redactar anualment la Memòria que reculli les vicissituds de l’any, que haurà de llegir-se a l’Assemblea General Ordinària.
  1. L’esmentada memòria anual ha de contenir, almenys, la següent informació:
   1. Informe anual de gestió econòmica, incloent-hi les despeses de personal suficientment desglossades i especificant les retribucions dels membres de la Junta de Govern per raó del càrrec.
   2. Import de les quotes aplicables desglossades per concepte i pel tipus de serveis prestats, i també les normes per al seu càlcul i aplicació.
   3. Informació agregada i estadística relativa als procediments informatius i sancionadors en fase d’instrucció o que hagin assolit fermesa, amb indicació de la infracció a què es refereixen, de la seva tramitació i de la sanció imposada si s’escau, d’acord, en tot cas, amb la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
   4. Informació agregada i estadística relativa a queixes i reclamacions presentades pels consumidors o usuaris o les seves organitzacions representatives, així com sobre la seva tramitació i, si s’escau, dels motius d’estimació o desestimació de la queixa o reclamació, d’acord, en tot cas, amb la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
   5. Els canvis en el contingut dels codis deontològics, en cas que en disposin.
   6. Les normes sobre incompatibilitats i les situacions de conflicte d’interessos en què es trobin els membres de les juntes de govern.
   7. Informació estadística sobre l’activitat de visat.Informació estadística sobre l’activitat de visat.Cuando proceda, los datos se presentarán desagregados territorialmente por corporaciones.
  2. Quan sigui procedent, les dades s’han de presentar desagregades territorialment per corporacions.
  3. S’ha de fer pública a través de la pàgina web en el primer semestre de cada any.

Article 39.- Atribucions del Tresorer.

Són competències del Tresorer:

 1. Realitzar la recaptació i custodiar els fons del Col·legi.
 2. Disposar el necessari perquè la comptabilitat del Col·legi es porti pel sistema i d’acord amb les normes fixades per la legislació vigent i els presents Estatuts.
 3. Pagar els lliuraments que seran autoritzats amb la firma del Tresorer, en cas de que siguin menors de 200 € mensuals, en cas de que siguin majors, seran autoritzats amb la firma del Degà i del Tresorer.
 4. Informar quan sigui requerit per a això a la Junta de Govern del compte d’ingressos i despeses i sobre la marxa del Pressupost, així com formalitzar anualment els comptes de l’exercici econòmic vençut.
 5. Redactar l’avantprojecte de pressuposts anuals que la Junta de Govern hagi de presentar a l’aprovació de l’Assemblea General Ordinària i ingressar i retirar fons dels comptes bancaris, així com cobrar els seus rendiments, conjuntament amb el Degà.
 6. Portar un inventari minuciós dels béns del Col·legi, dels que serà l’administrador.
 7. Portar i supervisar els Llibres de Comptabilitat.

Article 40.- Atribucions dels Vocals.

Els Vocals duran a terme els serveis que el Degà els encomani. A títol orientatiu, exerciran les següents funcions:

 1. Substituir en cas d’absència, malaltia, abstenció, recusació, inhabilitació o vacant, al Vicedegà, Secretari o Tresorer, a proposta del Degà.
 2. Dur a terme les tasques que els confiï el Degà i col·laborar en el desenvolupament de les funcions encomanades a la Junta de Govern.

Article 41.- Dret de Sufragi Actiu i Passiu.

 1. Tindran dret a votar tots els col·legiats que es trobin en el ple ús dels seus drets col·legials.
 2. Per a ésser elegible es requereix estar col·legiat al Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears, trobar-se en ple exercici dels seus drets col·legials i no estar incurs en prohibició o incapacitat legal o estatutària.

Article 42.- Procediment electiu.

 1. La convocatòria d’eleccions a la Junta de Govern serà anunciada dins dels cinc dies naturals següents a la seva adopció, mitjançant la seva inserció al tauler d’anuncis de la seu col·legial i la seva notificació personal a tots els col·legiats.
 2. A l’anunci de les eleccions hauran de constar, el calendari electoral, el dia i lloc de la seva celebració, el dia i hora de constitució de les taules electorals i l’horari d’obertura i tancament de les urnes.

Article 43.- Candidatures. .

 1. Les candidatures als càrrecs de la Junta de Govern es presentaran en llistes tancades i completes, que seran votades globalment.
 2. Les candidatures hauran de presentar-se per escrit a la seu del Col·legi, dins els quinze dies naturals següents a l’anunci de la convocatòria, i hauran d’incloure els candidats per a cada càrrec.
 3. Dins dels quinze dies hàbils següents a l’expiració del termini per presentar candidatures, la Junta de Govern en funcions comunicarà als representants de les candidatures les causes d’inelegibilitat apreciades respecte d’alguns dels integrants de la llista. El termini per a la correcció és de quaranta-vuit hores. Cas de no cobrir-se totes les places de la Junta de Govern, la candidatura serà desestimada i es tindrà per no presentada.
 4. La Junta de Govern en funcions, dins dels dos dies hàbils següents a l’expiració del termini per reparar les llistes, proclamarà la relació de candidatures admeses.
 5. Al mateix temps que es publica la convocatòria d’eleccions s’exposarà al tauler d’anuncis del Col·legi el Cens Electoral, amb indicació d’un termini de deu dies naturals per formular reclamacions, que seran resoltes per la Junta de Govern en funcions, dins dels cinc dies hàbils següents a l’expiració del termini per formular-les. Es notificarà la resolució a cada col·legiat afectat.
 6. Les eleccions se celebraran en el termini màxim de trenta dies naturals des de la proclamació de candidatures.

Article 44.- Presentació d’una única candidatura .

 1. No es requerirà la celebració d’eleccions quan hagi estat Proclamada una única llista de candidats. En aquest supòsit, la Junta de Govern en funcions aixecarà acta, firmada per tots els seus components, on s’expressarà l’esmentada circumstància i la no necessitat de celebrar eleccions, i es trametrà a la Junta de Govern electa.
 2. Després de la notificació de l’Acta a la Junta de Govern electa, s’expediran pel Col·legi els corresponents nomenaments, la presa de possessió dels quals es verificarà el dia que a tal finalitat assenyali la Junta de Govern en funcions dins del termini establert en els Estatuts.
 3. La composició de la Junta de Govern que resulti de les eleccions, serà comunicada, en un termini màxim d’un mes a l’òrgan competent de l’Administració de les Illes Balears en matèria de Col·legis Professionals i a la Conselleria corresponent per raó de la professió.

Article 45.- El Vot per Correu .

 1. Els col·legiats que vulguin exercir el vot per correu hauran de sol·licitar-ho personalment, bé en compareixença personal a la seu del Col·legi o per escrit dirigit a la Junta de Govern en funcions. En ambdós casos el col·legiat haurà d’acreditar la seva identitat mitjançant exhibició del D.N.I. o, si la sol·licitud es formula per escrit s’acompanyarà una fotocòpia.
 2. El Secretari de la Junta de Govern en funcions certificarà la petició de vot i prendrà nota en el Cens perquè el dia de les eleccions no es realitzi el vot personalment.
 3. Després de l’anotació en el Cens, el Secretari de la Junta de Govern en funcions remetrà per correu postal certificat amb justificant de recepció, al domicili que consti als arxius del Col·legi una papereta de cada candidatura, i un sobre en l’exterior del qual figurarà la següent inscripció:”Conté paperetes per a l’elecció de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears Nom i cognomsAdreça Nº col·legiat Firma”
 4. La papereta haurà d’introduir-se doblegada en un sobre blanc que es tancarà i s’introduirà en el sobre especial, l’especificat en el punt 3, que es remetrà per correu postal certificat, acompanyat de la fotocòpia del Document Nacional d’Identitat.
 5. La Junta de Govern en funcions es reunirà en una o diverses ocasions per a l’obertura dels sobres exteriors, procedint en primer lloc a la comprovació de les dades i firma de l’elector que consten a la part exterior del sobre tancat que conté el sobre amb les paperetes, amb la fotocòpia del Document Nacional d’Identitat que preceptivament haurà adjuntat, i s’agruparan els sobres per taules electorals, aixecaran Acta i llista dels sobres rebuts i els seus votants, i els custodiaran en el seu poder fins l’últim dia de les eleccions en les quals els remetrà a les taules que corresponguin. Els Presidents de Taula rebran els sobres i els mantindran sota la seva custòdia fins al final de la votació en la qual procediran a la seva obertura per a posteriorment introduir el vot a l’urna corresponent.
 6. S’admetran com a vàlids els vots emesos per correu rebuts al Col·legi dins de l’horari de registre el dia anterior a la celebració de la votació.

TÍTOL V. Del règim econòmic

Article 46.- Recursos del Col·legi.

El Col·legi té plena capacitat patrimonial per a la gestió i administració dels seus béns en compliment de les seves finalitats. L’activitat econòmica es realitzarà d’acord amb la legislació vigent i el procediment pressupostari. Els recursos econòmics del Col·legi estaran constituïts per recursos ordinaris i extraordinaris.

Article 47.- Recursos Ordinaris.

Constitueixen els recursos ordinaris del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears:

 1. Els rendiments de qualsevol naturalesa que produeixin els béns o drets que integren el patrimoni del Col·legi.
 2. Els drets d’incorporació al Col·legi, quotes ordinàries i extraordinàries.
 3. Els drets que s’estableixin per a l’elaboració remunerada d’informes, dictàmens i qualsevol altre servei.
 4. La contraprestació per l’emissió de certificacions i visats.
 5. Les rendes procedents de la inversió dels romanents d’exercicis anteriors.
 6. Qualsevol altre concepte que legalment procedeixi.

Article 48.- Recursos Extraordinaris.

Constituiran els recursos extraordinaris del Col·legi:

 1. Les subvencions, donacions o cessions de drets que es concedeixin al Col·legi per l’Estat, Comunitats Autònomes o Municipis, Corporacions, entitats o particulars.
 2. Els béns que per herència o per qualsevol altre títol passin a formar part del Col·legi.
 3. Qualsevol altre que legalment procedís.

Article 49.- El pressupost.

El Pressupost i la seva liquidació s’elaborarà amb caràcter anual i inclourà la totalitat de les despeses i ingressos col·legials.La Junta de Govern presentarà anualment per a la seva aprovació a l’Assemblea General Ordinària la liquidació del Pressupost de l’exercici anterior i el Pressupost del següent exercici.

Article 50.- Custòdia.

El capital del Col·legi s’invertirà preferentment en valors de tota garantia, llevat que, en casos especials i a seny de la Junta de Govern, s’acordàs la seva inversió en immobles o en altres béns.Els valors es dipositaran en l’Entitat que la Junta de Govern acordi i els resguards del dipòsit es custodiaran a la caixa del Col·legi, sota la responsabilitat del Tresorer.

Article 51.- Rendició de comptes.

Els col·legiats, en número superior al trenta per cent del Cens de Col·legiats, podran formular petició concreta i precisa sobre qualsevol dada relativa a l’exercici econòmic.Els comptes del Col·legi podran ser examinats en el període que intervingui entre la convocatòria i quaranta-vuit hores abans de l’assenyalada per a la celebració de l’Assemblea General Ordinària.Els comptes del Col·legi hauran de ser sotmesos a cada exercici pressupostari a una Auditoria externa, i es presentarà l’informe emès a la primera Junta de Govern de l’exercici següent.

Article 52.- Liquidació de béns.

En cas de dissolució del Col·legi, el seu patrimoni es destinarà a cobrir el passiu. En el supòsit de continuar existint actiu, es repartirà entre tots els col·legiats que tinguin com a mínim tres anys d’antiguitat i, de manera proporcional als anys de col·legiació efectiva.

TÍTOL VI. Dels empleats del Col·legi

Article 53.- Competència per a la seva designació i règim de funcionament.

 1. La Junta de Govern, atenent a les necessitats del servei, determinarà i designarà el nombre d’empleats del Col·legi, així com la distribució del treball, sous i gratificacions.
 2. El Secretari proposarà a la Junta de Govern les atribucions i funcions a exercir pels seus diferents empleats.
 3. En el pressupost del Col·legi constaran les assignacions relatives al personal de la seva plantilla. La Junta de Govern podrà nomenar, amb càrrec a imprevistos, el personal eventual que consideri precís.

TÍTOL VII. Del règim Disciplinari

Article 54.- Responsabilitat disciplinària.

 1. Els col·legiats incorreran en responsabilitat disciplinària en els supòsits i circumstàncies prevists en aquests Estatuts.
 2. El Règim Disciplinari establert en aquests Estatuts s’entén sense perjudici de les responsabilitats civils i penals en les quals els col·legiats hagin pogut incórrer.

Article 55.- Competència per al seu exercici.

La Junta de Govern és competent per a l’exercici de l’activitat disciplinària dels col·legiats, i s’atendrà a les següents normes:

 1. Es declararà la responsabilitat disciplinària, prèvia la formació de l’expedient seguit pels tràmits que s’especifiquin al Reglament de Procediment Disciplinari vigent en el moment de cometre’s la infracció, i en el seu defecte, en les normes del procediment sancionador recollides en la Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999, excepte en el supòsit de faltes lleus, en les quals se seguirà el procediment abreujat.
 2. S’estendrà a la sanció d’infraccions dels deures professionals o normes ètiques de conducta quan afectin a la professió, prèvia instrucció del corresponent expedient.
 3. La responsabilitat disciplinària dels membres de la Junta de Govern serà determinada pel President de la Comissió Deontològica.

Article 56.- Classes de faltes.

Les faltes es classifiquen el lleus, greus i molt greus.

 1. Són faltes lleus:
  • La falta de diligència en el compliment de les normes estatutàries.
  • Les incorreccions d’escassa transcendència en la realització dels treballs professionals.
  • Les infraccions lleus dels deures que la professió imposa.
  • La falta de respecte als membres de la Junta de Govern a l’exercici de les seves funcions, quan no sigui constitutiva d’una falta greu o molt greu.
  • Les faltes reiterades d’assistència, per causa no justificada, a les reunions de la Junta de Govern i la no acceptació injustificada de l’acompliment dels càrrecs corporatius que se li encomanin.
  • Els actes relacionats a l’apartat 2, quan no tinguin entitat suficient per ser considerats com greus.
 2. Són faltes greus:
  • La reiteració de les faltes lleus en el termini d’un any. L’esmentat termini ha de comptar-se des que la sanció hagi adquirit fermesa de la primera o anterior falta.
  • La realització de treballs que per la seva índole atemptin al prestigi de la professió.
  • L’incompliment greu de les Normes estatutàries o dels acords de l’Assemblea General.
  • La falta de respecte als membres de la Junta de Govern quan actuïn a l’exercici de les seves funcions.
  • Els actes de desconsideració manifesta cap els companys a l’exercici de la professió.
  • Els actes de competència deslleial.
  • L’incompliment del deure d’assegurament quan així ho exigeixi la legislació vigent.
 3. Són faltes molt greus:
  • La reiteració de les faltes greus en el termini d’un any. L’esmentat termini ha de comptar-se des que la sanció hagi adquirit fermesa de la primera o anterior falta.
  • Tot fet constitutiu de delicte derivat de l’exercici professional que afecti al prestigi professional.
  • La vulneració a l’exercici professional dels drets de propietat intel·lectual de qualsevol altre Enginyer Tècnic en Informàtica, encara que no pertanyi al present Col·legi.
  • La divulgació o comercialització de les dades de qualsevol caràcter, dels clients coneguts en ocasió de l’acompliment de l’exercici professional.
  • La imposició de condicions contractuals sobre prestacions no sol·licitades o qualsevol altre tipus d’actuació que suposi una pràctica abusiva.
  • Els actes i omissions que constitueixin ofensa greu a la dignitat de la professió o a les regles ètiques que la governen.
  • L’intrusisme professional i el seu encobriment.

Article 57.- Procediment Disciplinari.

L’Expedient Disciplinari ha de respectar les següents normes:

 1. S’iniciarà per acord de la Junta de Govern, tant d’ofici com a instància de part, independentment de la condició de col·legiat o no del denunciant.
 2. Anteriorment a la iniciació de l’expedient, podrà acordar-se la incoació d’un Expedient d’Informació prèvia, l’única finalitat de la qual serà determinar si procedeix o no incoar el corresponent Expedient Disciplinari.
 3. La resolució del procediment sancionador haurà d’emetre’s dins del termini màxim de sis mesos des de la data de l’acord d’ofici que iniciï l’expedientsancionador. El termini de sis mesos, a petició de l’Instructor i quan la complexitat del cas ho requereixi, podrà ser prorrogat per l’òrgan competent per resoldre fins a tres mesos. La pròrroga acordada haurà de ser notificada a l’interessat i no podrà ser objecte de recurs, sense perjudici del que pugui al·legar-se pels interessats per a la seva consideració en la resolució que posi fi al procediment i en l’eventual impugnació de tals actes en els ulteriors recursos que, en el seu cas, s’interposin contra ella.
 4. Si el presumptament incurs en responsabilitat disciplinària fos un membre de la Junta de Govern, l’expedient s’iniciarà per acord del President de la Comissió Deontològica, exercint els seus membres les funcions atribuïdes en l’Expedient Disciplinari a la Junta de Govern pels presents Estatuts.

Article 58.- Procediment Abreujat.

La Junta de Govern, si considera que existeixen elements suficients per qualificar la infracció com lleu, podrà seguir el Procediment Abreujat regulat en el present article:

 1. La Junta de Govern notificarà a l’interessat la incoació de l’esmentat procediment i una proposta de resolució, concedint un termini màxim de deu dies perquè formuli al·legacions i aporti els documents que estimi pertinents en la seva defensa.
 2. Rebudes les al·legacions o transcorregut el termini atorgat per a això, la Junta de Govern resoldrà sense més tràmit.

Article 59.- Procediment Ordinari.

 1. Iniciat el procediment, l’òrgan competent per resoldre podrà adoptar les mesures provisionals que estimi oportunes per assegurar l’eficàcia de la resolució que pogués recaure, si existeixen elements de judici suficients per a això. No es podran prendre mesures provisionals que puguin causar perjudicis irreparables als interessats, o bé que impliquin la violació de drets emparats per les lleis.
 2. La Junta de Govern, en acordar la incoació de l’expedient, designarà un Instructor entre un dels seus membres o un altre de col·legiat. L’Instructor renunciarà a la seva funció sempre que estigui incurs en una causa d’abstenció, i podrà ser recusat per l’interessat si és acceptada per la Junta de Govern la causa de recusació proposada per l’expedientat.
 3. Només es consideren causes d’abstenció o de recusació el parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat dins del segon, l’amistat íntima o enemistat manifesta o tenir interès personal, directe o indirecte, en l’assumpte.
 4. Als efectes de l’exercici del dret de recusació, el nomenament de l’Instructor serà notificat a l’expedientat, qui podrà fer ús de tal dret en el termini de cinc dies del rebut de l’esmentada notificació.
 5. L’expedientat pot anomenar a un col·legiat perquè actuï de Defensor, disposant de deu dies hàbils, a partir del rebut de la notificació, per comunicar a la Junta de Govern l’esmentat nomenament, haurà d’acompanyar la seva acceptació per part de l’interessat. El defensor assistirà a totes les diligències proposades per l’Instructor i podrà proposar la pràctica d’altres en nom del seu defensat.Així mateix, l’expedientat podrà acudir assistit de Lletrat.
 6. Competeix a l’Instructor disposar l’aportació dels antecedents que estimi necessaris i ordenar la pràctica de quantes proves i actuacions condueixin a l’esclariment dels fets o a determinar les responsabilitats susceptibles de sanció.
 7. L’Instructor notificarà als expedientats en forma escrita el plec de càrrecs, en el que constaran amb precisió els que contra ells es dedueixin, i elsconcedirà un termini improrrogable de vuit dies a partir de la notificació perquè el contestin i proposin els mitjans de prova que estimin oportuns. En la notificació s’advertirà a l’interessat que, de no efectuar al·legacions sobre el contingut de la iniciació del procediment, el plec de càrrecs podrà ser considerat Proposta de Resolució.
 8. Contestat el plec de càrrecs, l’Instructor admetrà o rebutjarà de forma motivada les proves proposades, i acordarà la pràctica de les admeses i quantes altres actuacions consideri convenients per al millor esclariment dels fets.
 9. Acabades les actuacions, l’Instructor formularà Proposta de Resolució, que haurà de notificar per còpia literal a l’expedientat, que disposarà d’un període de vuit dies des del rebut de la notificació per examinar l’expedient i presentar escrit d’al·legacions.
 10. De la Proposta de Resolució i, en el seu cas, les al·legacions de l’imputat, es traslladarà a la Junta de Govern perquè dicti la resolució apropiada.
 11. La decisió per la que es posi fi a l’Expedient Sancionador, haurà de ser motivada, i en ella no es podran acceptar fets ni fonaments diferents dels que van servir de base al plec de Càrrecs i a la Proposta de Resolució, sense perjudici de la seva diferent valoració.
 12. Contra la resolució que posi fi a l’expedient podrà l’interessat interposar Recurs de Reposició davant de la Junta de Govern en el termini d’un mes des de la seva notificació, o anar directament a la Jurisdicció Contenciós–Administrativa, interposant el recurs corresponent, en els termes establerts a l’efecte, en aquella jurisdicció. La interposició de l’esmentat recurs suspendrà l’execució de l’acord recorregut. L’esmentada suspensió s’aixecarà una vegada es resolgui el recurs.
 13. Contra l’acte desestimat per la resolució del Recurs de Reposició, si aquest ha estat interposat, podrà interposar-se Recurs Contenciós–Administratiu davant de la Jurisdicció Contenciós–Administrativa en els terminis i en la forma prevista en la Llei 29/1998, de 13 de Juliol, de la jurisdicció Contenciós–Administrativa. Igualment es podrà interposar aquest recurs sense haver interposat el Recurs de Reposició.

Article 60.- Sancions.

Les sancions que poden aplicar-se són les següents:

 1. Per faltes lleus:
  1. Amonestació verbal.
  2. Amonestació escrita.
 2. Per faltes greus:
  1. Amonestació escrita amb apercebiment de suspensió.
  2. Suspensió de la condició de col·legiat i de l’exercici de la professió per un període no superior a tres mesos.
  3. Suspensió per a l’acompliment de càrrecs col·legials, per un termini no superior a 6 mesos.
 3. Per faltes molt greus:
  1. Suspensió de la condició de col·legiat i de l’exercici de la professió per un termini superior a tres mesos i no superior a un any.
  2. Expulsió del Col·legi.
  3. Suspensió o inhabilitació per a l’acompliment de càrrecs col·legials per un termini no superior a un any.

Les sancions imposades en virtut de procediment disciplinari s’anotaran d’ofici al full personal del col·legiat, i se li notificarà per escrit l’esmentada anotació.

Article 61.- Prescripció.

 1. Les faltes lleus prescriuen als sis mesos, les greus als dos anys, i les molt greus als tres anys.
 2. El termini de prescripció de les infraccions començarà a comptar-se des de la comissió dels fets constitutius, i es podran interrompre per qualsevol actuació o diligència que es practiqui en esbrinament dels fets amb coneixement de l’interessat. El termini tornarà a comptar-se si el procediment disciplinari romangués paralitzat durant més d’un mes per causa no imputable al col·legiat inculpat.
 3. Les sancions per falta lleu prescriuen a l’any, per falta greu als dos anys i per falta molt greu als tres anys. El termini de prescripció de les sancions començarà a comptar-se des del dia següent a aquell en el qual adquireixi fermesa la resolució per la qual s’imposa la sanció. Interromprà la prescripció la iniciació, amb coneixement de l’interessat, del procediment d’execució, tornant a transcórrer el termini si aquell està paralitzat durant més d’un mes per causa no imputable a l’infractor.

Article 62.- Cancel·lació.

Una vegada complerta la sanció imposada per la Junta de Govern i transcorreguts sis mesos en el supòsit de faltes lleus i un any en el supòsit de faltes greus i molt greus, es cancel·larà la nota de l’expedient personal del col·legiat, notificant-lo per escrit a l’interessat aquest extrem.

TÍTOL VIII. Del Règim Jurídic

Article 63.- Presumpció de validesa.

Els actes dictats pels Òrgans Col·legials es presumeixen vàlids i tindran els efectes que els corresponguin des de la data del seu acord o notificació, si en ells no es disposa una altra cosa. La interposició del Recurs de Reposició no suspendrà l’execució de l’acte impugnat, excepte en el cas de que l’esmentada execució pogués causar perjudicis d’impossible o difícil reparació o es tracti de la imposició de sancions col·legials. En aquest últim cas la suspensió es produirà de forma automàtica per la simple interposició del Recurs d’Alçada.

Article 64.- Esgotament de la via administrativa i Recurs Potestatiu d’Alçada..

 1. Els actes i resolucions de la Junta de Govern podran recórrer en alçada en el termini d’un mes davant el Consell Autonòmic o, en tant aquest no s’hagi constituït, davant el Consell General de Col·legis Oficials d’Enginyeria Tècnica en Informàtica -CONCITI- la resolució esgotarà la via administrativa.
 2. Un cop esgotada la via administrativa podrà interposar recurs contenciós – administratiu, en el termini màxim d’un mes, d’acord amb la Llei Jurisdiccional.
 3. Els actes col·legials que no estiguin subjectes al dret administratiu es regiran pel dret privat, sense perjudici de l’observança de les normes sobre la formació de la voluntat dels Òrgans Col·legials previstes en aquests Estatuts.

Article 65.- Nul·litat de ple dret dels actes dels Òrgans Col·legials.

Es consideren nuls de ple dret els actes dels Òrgans Col·legials en els casos següents:

 1. Els que lesionin el contingut dels drets i llibertats susceptibles d’emparament constitucional.
 2. Els adoptats amb manifesta incompetència per raó de la matèria o del territori.
 3. Els que tinguin un contingut impossible.
 4. Els que siguin constitutius d’una infracció penal o es dictin com conseqüència d’aquesta.
 5. Els dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels Òrgans de Govern del Col·legi.
 6. Els actes expressos o presumptes contraris a l’ordenament jurídic, pels que s’adquireixen facultats o drets quan no es tingui els requisits essencials per a la seva adquisició.

De la mateixa manera es consideren nuls de ple dret, aquells acords o actes col·legials, que siguin manifestament contraris a la Constitució, les lleis o altres disposicions administratives de rang superior, i les que impliquin la retroactivitat de disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals.

Els acords emanats dels Òrgans Col·legials, en quan subjectes al dret administratiu, una vegada esgotats els recursos corporatius, seran recurribles en la Via Contenciós – Administrativa.

TÍTOL IX.- Modificació d’Estatuts

Article 66.- Procediment.

Els Estatuts del Col·legi es modificaran previ acord de la Junta de Govern o l’Assemblea General, així com a proposta del 30% del Cens dels Col·legiats d’acord amb els requisits establerts en l’article 23 per a la celebració de l’Assemblea General Extraordinària.

Una vegada aprovada la modificació dels Estatuts, es notificarà a la Conselleria competent de la Comunitat Autònoma.

TÍTOL X.- Fusió, Absorció, Segregació i Dissolució

Article 67.- Fusió, Absorció, Segregació i Dissolució.

 1. La segregació o, en el seu cas, fusió o absorció requerirà acord adoptat en Assemblea General Extraordinària expressament convocada a l’efecte, a la que haurà de concórrer un nombre de col·legiats no inferior a la meitat més un dels membres del Cens. Per a la seva aprovació s’haurà d’obtenir la meitat mes un dels presents, complint els restants requisits que estableix el article 9 de la Llei 10/1998 de 14 de desembre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre Col·legis Professionals.
 2. El Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears podrà dissoldre’s quan així ho imposi directament la Llei, o mitjançant acord adoptat en Assemblea General Extraordinària, expressament convocada a l’efecte a la que haurà de concórrer un nombre de col·legiats no inferior al setanta per cent dels membres del Cens, i s’aprovi per la meitat més un dels presents, complint els restants requisits que estableix el article 9 de la Llei 10/1998 de 14 de desembre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre Col·legis Professionals.

TÍTOL XI. Finestreta Única i Servei d’Atenció

Article 68 Finestreta única

 1. Es disposarà d’una pàgina web (coetiib.net) perquè, a través de la finestreta única que preveu la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, els professionals puguin realitzar tots els tràmits necessaris per a la col·legiació, el seu exercici i la seva baixa en el col·legi, a través d’un únic punt, per via electrònica i a distància. Concretament, les organitzacions col·legials han de fer el que sigui necessari perquè, a través d’aquesta finestreta única, els professionals puguin de manera gratuïta:
  1. Obtenir tota la informació i els formularis necessaris per a l’accés a l’activitat professional i el seu exercici.
  2. Presentar tota la documentació i sol·licituds necessàries, incloent-hi la de la col·legiació.
  3. Conèixer l’estat de tramitació dels procediments en els quals tingui consideració d’interessat i rebre la corresponent notificació dels actes de tràmit preceptius i la resolució d’aquests pel col·legi, inclosa la notificació dels expedients disciplinaris quan no sigui possible fer-ho per altres mitjans.
  4. Convocar els col·legiats a les juntes generals ordinàries i extraordinàries i posar en coneixement seu l’activitat pública i privada del col·legi professional.
 2. A través de la finestreta única, per defensar més bé els drets dels consumidors i usuaris, les organitzacions col·legials han d’oferir la informació següent, que ha de ser clara, inequívoca i gratuïta:
  1. L’accés al Registre de col·legiats, que ha d’estar permanentment actualitzat i en el qual han de constar, com a mínim, les dades següents: nom i cognoms dels professionals col·legiats, número de col·legiació, títols oficials dels quals està en possessió, domicili professional i situació d’habilitació professional.
  2. L’accés al Registre de societats professionals, que ha de tenir el contingut descrit a l’article 8 de la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals.
  3. Les vies de reclamació i els recursos que es poden interposar en cas de conflicte entre el consumidor o usuari i un col·legiat o el col·legi professional..
  4. Les dades de les associacions o organitzacions de consumidors i usuaris a les quals els destinataris dels serveis professionals es poden adreçar per obtenir assistència.
  5. El contingut dels codis deontològics.
 3. El Col·legi ha d’adoptar les mesures necessàries per al compliment del que preveu aquest article i incorporar per a això les tecnologies necessàries i crear i mantenir les plataformes tecnològiques que garanteixin la interoperabilitat entre els diferents sistemes i l’accessibilitat de les persones amb discapacitat.

Atículo 69. Servei d’atenció als col·legiats i als consumidors o usuaris.

 1. El Col·legi haurà d’atendre les queixes o reclamacions presentades pels col·legiats.
 2. Així mateix, el Col·legi disposarà d’un servei d’atenció als consumidors o usuaris, que necessàriament tramitarà i resoldrà totes les queixes i reclamacions referides a l’activitat col·legial o professional dels col·legiats es presentin per qualsevol consumidor o usuari que contracti els serveis professionals, així com per associacions i organitzacions de consumidors i usuaris en la seva representació o en defensa dels seus interessos.
 3. El Col·legi a través d’aquest servei d’atenció als consumidors o usuaris, ha de resoldre sobre la queixa o reclamació segons sigui procedent: bé informant sobre el sistema extrajudicial de resolució de conflictes, bé remetent l’expedient als òrgans col·legials competents per instruir els oportuns expedients informatius o disciplinaris, bé arxivant o bé adoptant qualsevol altra decisió conforme a dret.
 4. La regulació d’aquest servei haurà de preveure la presentació de queixes i reclamacions per via electrònica i a distància.
 5. L’esmentat servei d’atenció al col·legiat i als consumidors o usuaris serà assumit per la junta o comissió delegada per a tal efecte.

Disposicions Transitòries

Primera.

Es consideren a tots els efectes membres del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears, sense necessitat de sol·licitud de col·legiació, els qui s’hagin incorporat efectivament al Cens d’Enginyers Tècnics en Informàtica a les Illes Balears d’acord amb els Estatuts Provisionals, sempre que haguessin fet efectiva la quota d’ingrés o inscripció i sense perjudici de la deducció que en el seu cas procedeixi conforme a la Disposició Transitòria dels esmentats Estatuts Provisionals.

Segona. .

La Comissió Gestora presentarà a la Junta de Govern electa a l’Assemblea Col·legial Constituent l’estat de comptes resultant de les despeses i ingressos produïts durant el procés constituent, s’aixecarà una Acta que serà subscrita conjuntament pels Degans, Coordinadors i Secretaris, i es podrà fer constar les observacions que estimin pertinents.

Tercera.

El Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica a la Comunitat de les Illes Balears, ostentarà les funcions i competències que correspondrien al Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics en Informàtica a les Illes Balears.

Quarta.

Fins tant s’aprovi per l’Assemblea General Extraordinària el Reglament de Règim Intern, s’autoritza a la Junta de Govern a dictar aquelles normes provisionals que es considerin necessàries per a l’aplicació dels presents Estatuts. Les esmentades normes seran posteriorment ratificades per l’Assemblea General Ordinària, sens detriment del funcionament intern del Col·legi fins a la seva aprovació.

Cinquena.

S’autoritza a la Junta de Govern perquè fixi les quotes inicials, tant d’incorporació al Col·legi, com l’anual, que seran ratificades a la primera Assemblea General Ordinària que se celebri.

Disposicions Finals

Primera.

S’autoritza a la Junta de Govern a dictar els Reglaments de Règim Intern per al desenvolupament dels presents Estatuts.

Segona.

En el no previst expressament en els presents Estatuts, s’estarà al disposat en la Llei de 10/1998 de 14 de desembre de la Comunitat de les Illes Balears i la Llei de Col·legis Professionals de 1974 que regula la Creació de Col·legis Professionals.