Certificat de Sol·licitud de Correspondència a nivell MECES i EQF

Índex

Quin és el nivell de correspondència del MECES?

Es tracta d’un procediment la finalització del qual és atorgar el nivell de correspondència a cadascun dels títols de l’antic catàleg de títols universitaris oficials de Pre-Bolonya (Arquitecte, Enginyer, Llicenciat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic, Màster i Diplomatura) en el “Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior” (MECES). Està regulat pel que disposa el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre.

Com es pot acreditar el nivell de correspondència?

Es pot acreditar el nivell de correspondència atorgat a través de les següents vies:

  1. Amb la referència de la publicació de l’nivell de correspondència de l’títol al BOE, presentada de forma conjunta amb el títol de què es tracti. Es poden consultar les referències de la publicació en BOE de les correspondències aprovades mitjançant el següent enllaç
  2. Amb certificació personal (certificat de correspondència).

Què és el certificat de correspondència?

És un document que expedeix la Subdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions en el qual figuren les dades d’identificació de l’titulat, i que informa de l’nivell acadèmic de l’títol pre-Bolonya posseït, (arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic , Mestre i Diplomat) que li correspondria dins de l’Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES), així com en el Marc Europeu de Qualificacions (sigles en anglès: EQF).

    Per sol·licitar-ho únicament necessiteu el número de registre nacional del vostre títol i un certificat digital que us acrediti. Els certificats de correspondència als nivells MECES no atorguen cap títol diferent a què es posseeix, ni suposen cap canvi en les competències professionals per a les quals habilita el títol posseït.

   Els certificats de correspondència s’expedeixen en espanyol i inclouen una traducció no oficial a l’anglès.

Per a què serveix el certificat de correspondència?

Amb aquest certificat es pretén, fonamentalment, facilitar la mobilitat a l’estranger dels titulats d’universitats espanyoles amb títols anteriors a el pla Bolonya, de manera que no trobin dificultats per al reconeixement del seu nivell d’estudis.

Els certificats de correspondència no són d’aplicació per a l’ingrés en les Administracions Públiques (Disposició addicional vuitena de el Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre), i en aquest cas s’haurà d’atenir a les bases de la convocatòria de l’procés de selecció en el qual es participi.

Com se sol·licita?

El certificat de correspondència pot sol·licitar-se a través de l’servei de seu electrònica d’aquest Ministeri pel qual l’interessat obté el certificat en format electrònic amb codi segur de verificació (C.S.V.) per comprovar la seva autenticitat, de la mateixa validesa que l’expedit amb signatura manuscrita. Podeu obtenir més informació sobre aquest procediment així com iniciar la seva sol·licitud a través de l’enllaç


En el cas de les sol·licituds en format paper, aquestes hauran d’estar signades i acompanyades d’una fotocòpia compulsada de l’DNI, o bé manifestar el consentiment exprés per part de l’interessat perquè aquest Ministeri accedeixi a sistema de verificació de dades d’identitat per a la seva comprovació. En aquest cas, el certificat de correspondència s’emetrà amb la signatura manuscrita de titular de la Subdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Per sol·licitar el certificat de correspondència en format paper ha de presentar l’escrit de sol·licitud esmentat a través d’un Registre segons el que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de l’procediment administratiu comú.

Com es poden resoldre problemes relacionats amb la recopilació de certificats?

Si es tenen dificultats tècniques d’accés a Seu Electrònica (problemes amb clau, versió de navegador, etc.) es pot traslladar la incidència a la següent adreça de correu: sede.electronica@educacion.es

On pot trobar-se el nombre de l’Registre Nacional de Titulats Universitaris Oficials?

El nombre de el Registre Nacional de Titulats Universitaris Oficials consta de 10 dígits i apareix al marge inferior de l’anvers de l’títol. A la sol·licitud a través de la Seu Electrònica s’han d’incloure aquestes 10 xifres sense separar-les per cap tipus de signe de puntuació o espai (exemple: 1907000001, no 1907/000001).


Pel que fa als títols obtinguts abans de 1990, el nombre de el Registre Nacional de Titulats Universitaris Oficials pot no constar expressament en el títol. Hi ha un mòdul en l’accés a la sol·licitud per seu electrònica que genera aquest nombre de 10 dígits emplenant l’any d’expedició de l’títol i el nombre que apareix a l’angle inferior dret de la mateixa.


Exemple:  

Què és l’EQF?

A nivell europeu s’ha definit un marc més ampli o genèric de qualificacions des de la perspectiva professional, on no només s’han establert els nivells per qualificacions acadèmiques, sinó també per experiència i formació continuada; marc de nivells d’aprenentatge a través de diferents vies. Aquest marc es denomina EQF (European Qualification Framework) i estableix 8 nivells de qualificació professional per cobrir tot l’espectre professional. Per a cada nivell es van establir descriptors en base a coneixements, habilitats i competències. A més, es van relacionar els quatre nivells superiors de EQF (5-8) amb els quatre nivells de FQ-EHEA, per expressar que una persona que tingui un determinat nivell acadèmic FQ-EHEA, ja disposa de la qualificació necessària per a l’exercici professional directe en el corresponent nivell EQF.

Per EQF també hi ha un projecte d’implantació a Espanya denominat MECU (Marc Espanyol de Qualificacions). Aquesta relació entre marcs europeus i espanyols es pot apreciar bé en aquest document, si bé el desenvolupament de marcs sectorials es correspon a el marc professional (EQF / MECU) i no a l’acadèmic com s’indica en el document..

Mitjançant el marc FQ-EHEA es pot establir la relació entre els nivells MECES amb els nivells EQF, resultant que el nivell MECES 2 té correspondència directa amb el nivell first cycle en FQ-EHEA i aquest amb el nivell 6 a EQF. Anàlogament, el nivell MECES 3 té correspondència directa amb el nivell second cycle en FQ-EHEA i aquest amb el nivell 7 en EQF. En conclusió, el nivell 2 de l’MECES té correspondència amb el nivell 6 de l’EQF i el nivell 3 de l’MECES amb el nivell 7 de l’EQF.