Inscripció en llistes de perits judicials

L’activitat com a perit en l’àmbit de les enginyeries és un acte propi de cada enginyeria tècnica en la seva respectiva especialitat, en virtut de l’article segon, epígraf c) de la Llei 12/1986, d’1 d’abril, sobre regulació de les atribucions professionals dels Arquitectes i Enginyers Tècnics. Entre aquestes atribucions, trobem la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, […]

» Llegeix més

Jornades “Avançant en l’abordatge de les violències masclistes”

Què és? Des de la Direcció Insular d’Igualtat i Diversitat s’han organitzat dues jornades interdisciplinàries amb tres panells i diverses conferències. L’objectiu es centra en exposar les diferents estratègies per a abordar les violències masclistes. Les jornades són obertes i es dirigeixen tant a professionals i/o estudiants dels àmbits judicial, seguretat, sanitari, treball social, psicologia i educació com també a […]

» Llegeix més

Reglament llistat de perits informàtics titulars

Article 1. Objecte El present reglament regularà: Article 2. Definicions Dins del present reglament, es defineixen els següents termes: Article 3. De la labor del perit informàtic titular La labor del perit informàtic titular queda circumscrita al que es disposa en l’article 2.c) de la Llei 12/1986, d’1 d’abril, sobre regulació de l’atribucions professionals dels Arquitectes i Enginyers tècnics i […]

» Llegeix més

Reglament Comissió de Peritatge Informàtic

Article 1. Naturalesa i denominació En l’exercici dels fins i funcions atribuïts al COETIIB, la Comissió de Peritatge Informàtic es justifica baix tots i cadascun dels punts recollits en l’Article 7.- Fins del Col·legi, corresponent als Estatuts del COETIIB. Article 2. Fins i funcions La Comissió de Peritatge Informàtic té els següents fins i funcions: Procurar l’adequat exercici professional en l’àmbit del […]

» Llegeix més

Facultatiu/va tècnic/a TIC per administració de sistemes

Lloc de treball Facultatiu/va tècnic/a TIC per administració de sistemes Perfil Nacionalitat espanyola o alguna altra d’acord amb l’article 57 de l’E.B.E.P. Tenir 16 anys d’edat complerts i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa. Estar en possessió de la titulació d’Enginyeria Tècnica, Diplomatura, Grau d’Enginyeria Informàtica o titulació equivalent. Coneixements de català, nivell mínim B2. Valorem la capacitat […]

» Llegeix més

Equipo de 5 Ingenieros Informáticos.

Puesto de trabajo Equipo de 5 Ingenieros Informáticos Perfil Se busca a un equipo de 5 Ingenieros Informáticos para desarrollar múltiples softwars para un proyecto de aplicación de nuevas tecnologías aplicadas al deporte con un método de evaluación fisiológica patentada, proyecto a desarrollar: Aplicación de Escritorio para monitorización de dispositivos conectados via Bluetooth & ANT Plataforma Web de Entrenamientos Deportivos […]

» Llegeix més

V Scratch Day Illes Balears

Què és? Esdeveniment en el qual nens i joves, d’entre 7 i 16 anys, poden participar en les diferents activitats organitzades, totes elles amb la programació com a base fonamental, amb activitats d’introducció a la programació i a robòtica, Organizat per L’Escola Politècnica Superior Data El proper 7 de maig de 2022 a a l’edifici de l’Escola (Ed. Anselm Turmeda) al […]

» Llegeix més

Primera edició de ROBOTICacts

Què és? Esdeveniment en el qual joves, d’entre 11 i 16 anys, participen en una jornada de robòtica focalitzada en aportar solucions tecnològiques a un problema present a la societat de les Illes Balears. L’objectiu d’aquest esdeveniment és despertar l’interès dels joves pel món de la ciencia a través d’una jornada de competició amistosa amb la finalitat de fomentar entre […]

» Llegeix més
1 2 3 4 10